Báo cáo Chính trị Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Tư vấn pháp luật | BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN | 17:06 16/03/2018

LDNA+ L.T.S: Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện quan trọng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Với mong muốn xin ý kiến và đóng góp của đoàn viên công đoàn, người lao động và các tầng lớp nhân dân để dự thảo hoàn thiện hơn. Lao động Nghệ An giới thiệu toàn văn dự thảo này (đã được sửa đổi, bổ sung sau 3 lần góp ý). Mời bạn đọc đóng góp ý kiến gửi về địa chỉ: laodongna@gmail.com.

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVII TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGHỆ AN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2013-2018

 

Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết. Đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được khẳng định với những thành tựu to lớn. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách cho người lao động ngày càng được hoàn thiện và phù hợp hơn với luật pháp quốc tế tạo môi trường pháp lý cho công đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng theo quy định của pháp luật. Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, 5, 6 (Khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với nhiều giải pháp cụ thể nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đã có tác động tích cực đến đời sống tinh thần và vật chất của CNVCLĐ. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, 5 năm thực hiện Luật Công đoàn (2012), Công đoàn Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh hơn 300.000 người, trong đó ở các đơn vị có tổ chức công đoàn là 161.182 người, tổng số đoàn viên công đoàn là 145.314 người. Hiện nay Công đoàn Nghệ An có 29 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (gồm 21 LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã; 8 công đoàn ngành), 3.034 công đoàn cơ sở (trong đó khu vực ngoài nhà nước là 459 công đoàn cơ sở với 44.939 đoàn viên). Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế, số đông tích cực học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, vươn lên làm chủ các công nghệ mới. ngũ cán bộ, công chức được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, giác ngộ chính trị cao.

Năm năm qua số lượng doanh nghiệp trong tỉnh tăng nhanh, đến nay toàn tỉnh có hơn 17.000 doanh nghiệp, tuy nhiên thực tế chỉ có hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, quy mô sản xuất của nhiều doanh nghiệp hạn chế, tính ổn định không cao, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục bị phá sản, giải thể... dẫn đến số lao động nghỉ việc, việc làm không ổn định, mất việc làm vẫn còn. Điều kiện làm việc CNVCLĐ từng bước đã được cải thiện, công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng hơn. Thu nhập bình quân của CNVCLĐ 3,8 triệu đồng/người/tháng.

CNVCLĐ Nghệ An vẫn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, phấn khởi với những thành tựu đạt được sau hơn 30 năm đổi mới. Tuy nhiên địa vị chính trị của giai cấp công nhân chưa thể hiện đầy đủ. Nhìn tổng quát, lợi ích một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp của chính mình; việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân đang có nhiều khó khăn, bức xúc, đặc biệt là ở bộ phận công nhân lao động giản đơn tại các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mong muốn lớn nhất của CNVCLĐ hiện nay là Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm có cơ chế, chính sách phù hợp giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở, các dịch vụ về y tế, giáo dục, trường lớp cho con công nhân lao động (CNLĐ), cải thiện bữa ăn ca, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn tập trung nhất là ở các khu công nghiệp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGHỆ AN LẦN THỨ XVII (2013- 2018)

1. Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao. Doanh nghiệp Nghệ An năng lực cạnh tranh còn hạn chế, tình hình lao động có nhiều biến động, quan hệ lao động có chiều hướng diễn biến phức tạp, người lao động thiếu việc làm, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân chung của cả nước. Bên cạnh đó, tình hình phức tạp ở Biển Đông và một số phần tử lợi dụng sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung để kích động giáo dân tụ tập, gây rối, khiếu kiện đông người... đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Nghệ An trong suốt nhiệm kỳ qua. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp, các ngành, CNVCLĐ và các cấp công đoàn toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bám sát Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII, XVIII, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 23/31chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Nghệ An đề ra.

Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được chú trọng, quyền lợi của đoàn viên, người lao động cơ bản được đảm bảo, vai trò công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển trên địa bàn. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục tạo được đa dạng hóa với những hoạt động có ý nghĩa, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp. Chỉ đạo tổ chức “Tháng công nhân” hàng năm với phương châm hướng mạnh đến CNLĐ trực tiếp sản xuất bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động được phát động và thực hiện với nhiều hình thức thiết thực hơn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm thực hiện có hiệu quả; việc sắp xếp lại mô hình tổ chức công đoàn huyện, ngành theo chủ trương của Tổng Liên đoàn được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Việc phân cấp tài chính toàn diện cho công đoàn huyện, ngành được thực hiện có hiệu quả tích cực, tạo ra nguồn lực phục vụ đoàn viên, người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn. Hoạt động kiểm tra được chú trọng, chất lượng hoạt động kiểm tra công đoàn được nâng lên. Công tác đối ngoại được duy trì và từng bước mở rộng. Hoạt động nữ công có chuyển biến tích cực trong việc chăm lo quyền lợi của lao động nữ. Các chương trình hành động được quan tâm chỉ đạo: Chương trình “Phát triển đoàn viên” vượt chỉ tiêu đại hội đề ra; Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” đạt được một số kết quả cơ bản. Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” có một số chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ công đoàn đã được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về hoạt động công đoàn; Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” đã từng bước góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ cải thiện trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đưa kinh tÕ Nghệ An duy trì được sự ổn định và tăng trưởng khá. Vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng cao.

2. Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: Kết quả 8/31 chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVII đề ra chưa đạt, trong đó 4 chỉ tiêu của tổ chức Công đoàn và 4 chỉ tiêu Công đoàn phối hợp thực hiện (có bảng so sánh thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ); việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ của một số công đoàn cơ sở (CĐCS) còn hạn chế; việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Thỏa ước lao động tập thể (TULĐTT) còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng của các TULĐTT chưa cao; các phong trào thi đua đã triển khai nhưng chưa đều khắp, một số nơi đang còn chạy theo thành tích, các điển hình trong CNLĐ còn chưa nhiều; đội ngũ báo cáo viên các cấp hoạt động hiệu quả còn hạn chế; việc nắm bắt và cung cấp thông tin về dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của CNVCLĐ chưa kịp thời; việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn ngoài quốc doanh chưa tương xứng với sự phát triển của các thành phần kinh tế và số lượng doanh nghiệp trên địa bàn; hoạt động của Ủy ban kiểm tra (UBKT), Thanh tra nhân dân một số đơn vị còn nhiều hạn chế; thu kinh phí công đoàn khối sản xuất kinh doanh, nhất là các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn tỷ lệ thấp; quản lý ngân sách chi tiêu của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS một số đơn vị chưa đảm bảo tỷ lệ chi cho hoạt động phong trào...

3. Những hạn chế, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan của bản thân tổ chức công đoàn. Một số chỉ tiêu không có khả năng đạt được nhưng vẫn phải đưa vào để phấn đấu như chỉ tiêu về thu kinh phí công đoàn 100% đơn vị kể cả chưa có tổ chức công đoàn, chỉ tiêu CNLĐ được đào tạo nghề...; một số chỉ tiêu chưa đạt nguyên nhân do việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số đơn vị chưa quyết liệt; việc phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo ký kết TULĐTT còn gặp nhiều khó khăn; hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và cấp cơ sở chưa thực sự chủ động; việc thành lập Ban nữ công quần chúng trong các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Đông Nam chưa có sự vào cuộc quyết liệt của tổ chức công đoàn và sự ủng hộ, phối hợp của các doanh nghiệp; Đề án “đổi mới công tác tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trực tiếp đến với CNLĐ” triển khai chưa kịp thời và đều khắp; phương thức hoạt động công đoàn chậm được đổi mới, ít có bước đột phá, chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, nhất là hoạt động công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của công đoàn cấp trên có nơi chưa thật sự sát với cơ sở; một số cán bộ công đoàn chưa thật sự tận tâm, nhiệt tình đối với tổ chức, trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách một số đơn vị thiếu; việc vận động thành lập công đoàn cơ sở ở một số nơi chưa quan tâm, tập trung chỉ đạo; Ban Chấp hành công đoàn một số nơi chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm; sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn với các cấp, các ngành ở một số nơi chưa tốt; các cấp công đoàn chưa tích cực đôn đốc các đơn vị nộp kinh phí công đoàn.

Về nguyên nhân khách quan: Hệ thống pháp luật, chính sách về lao động chưa thực sự hoàn chỉnh và đồng bộ, hiệu lực quản lý Nhà nước về lao động còn hạn chế, một số quy định của pháp luật không được thực thi nghiêm; doanh nghiệp ngoài quốc doanh số lượng lớn nhưng quy mô nhỏ lẻ, sản xuất không ổn định, không đăng ký lao động, phần lớn chưa có tổ chức cơ sở Đảng; nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về công đoàn còn hạn chế, các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác ATVSLĐ; chủ doanh nghiệp không muốn thành lập công đoàn; một số cấp uỷ Đảng, chuyên môn chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo hoạt động công đoàn; việc đào tạo nghề cho CNLĐ còn gặp nhiều khó khăn...

4. Bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVII:

  • Tranh thủ sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn), của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, của các cấp, các ngành và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Bám sát thực tiễn, năng động, sáng tạo trong quán triệt, vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về người lao động. Tập trung làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ, động viên tập hợp được trí tuệ và sức mạnh của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

- Quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ. Tập trung đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách theo chuyên đề, chuyên sâu với các lớp đào tạo dài hạn. Chú trọng đào tạo tập huấn, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS nhất là cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp, cán bộ công đoàn xã, phường, thị trấn. Thực hiện chế độ chính sách phù hợp, kịp thời để khuyến khích động viên cán bộ công đoàn.

- Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương, đơn vị, đồng thời trên cơ sở nguyện vọng của đông đảo đoàn viên và người lao động để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn phù hợp, có hiệu quả thiết thực. Xác định trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng phong trào.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2018 - 2023.

Dự báo trong 5 năm tới, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Nghệ An sẽ có những thuận lợi cơ bản. Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo điều kiện cho đất nước tiếp cận với các nước phát triển, tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học, kỹ thuật mới. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ngày càng được hoàn chỉnh tạo môi trường pháp lý cho công đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng theo quy định của pháp luật. Đội ngũ CNVCLĐ tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng là điều kiện thuận lợi cho công đoàn vận động, tập hợp, phát triển đoàn viên. Trong tỉnh, Đảng bộ và nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ có công nghiệp, dịch vụ phát triển. Nhiều dự án, công trình lớn đã và đang được triển khai mở ra nhiều cơ hội mới thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân nói chung và người lao động nói riêng.

Tuy vậy phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Nghệ An cũng đứng trước không ít khó khăn. Tình hình chính trị, kinh tế quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến khó lường. Tình hình ở Biển Đông có thể diễn biến phức tạp hơn, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của đất nước và của tỉnh. Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, hạn hẹp về nguồn lực đầu tư phát triển. Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh còn yếu, hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, đời sống nhân dân nói chung và CNLĐ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vừa có tác động tích cực, tuy nhiên kéo theo mất việc làm rất lớn đối với CNLĐ. Hoạt động công đoàn sẽ đối diện với nhiều thách thức trong tổ chức hoạt động, trong bảo vệ quyền lợi, trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thu kinh phí công đoàn... ở các đơn vị ngoài quốc doanh.

Tình hình trên tạo ra những thời cơ và thách thức, đặt ra những yêu cầu mới đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Nghệ An trong 5 năm tới. 1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động, tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động, tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

2. Khẩu hiệu hành động

"Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên gắn với đại điện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tham gia xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, vì sự ổn định và phát triển bền vững của quê hương, đất nước".

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

3.1. Nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn:

- 100% đơn vị có tổ chức công đoàn với trên 90% công nhân, viên chức lao động được tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật;

- Thành lập mới ít nhất 150 công đoàn cơ sở, kết nạp tăng thêm 15.000 đoàn viên; 100% đơn vị có trên 20 lao động thành lập được tổ chức công đoàn;

- Phấn đấu hàng năm có trên 85% CĐCS ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước, 60% CĐCS ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt loại tốt, 100% công đoàn cấp trên cơ sở đạt loại tốt;

- 100% UVBCH Công đoàn các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, 30% cán bộ lãnh đạo chủ chốt có trình độ cao cấp chính trị;

- Triển khai đầu tư xây dựng được 1 thiết chế của tổ chức công đoàn tại khu công nghiệp;

- 100% CĐCS khối HCSN và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên CĐCS khu vực ngoài nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành Công đoàn các cấp ít nhất có 30% là nữ; trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà";

- Phấn đấu 95% đơn vị nộp kinh phí công đoàn theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Công đoàn cấp trên trực tiếp tổ chức kiểm tra công đoàn cấp dưới ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ, hàng năm tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp 1 lần;

- Trên 90% đoàn viên tham gia đóng góp các loại quỹ, hàng năm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 30 nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ nghèo.

3.2. Nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện:

- Hàng năm có 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị dân chủ; trên 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; trên 80% trở lên số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; trên 90% người lao động trong các đơn vị có tổ chức công đoàn được ký kết hợp đồng lao động;

- 100% doanh nghiệp nhà nước, 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động cao hơn luật, trong đó có ít nhất 35% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A;

- Hằng năm bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẠI DIỆN BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Kết quả

Nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp đã có những đóng góp tích cực trong việc góp ý xây dựng, bổ sung các chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của CNVCLĐ (Cụ thể như: Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012, Luật BHXH (năm 2014), Bộ luật Dân sự sửa đổi, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật giám sát Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Hình sự (sửa đổi), Luật thi đua khen thưởng, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Phá sản, Luật Hôn nhân gia đình… triển khai Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 cuả Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế; tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; kiến nghị với UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 quy định một số chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) trên địa bàn tỉnh Nghệ An... Công đoàn Giáo dục tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với ngành Giáo dục, góp phần ổn định đời sống cho nhà giáo và nâng cao chất lượng GD&ĐT...).

Hàng năm, công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị dân chủ cơ sở. Thông qua hội nghị dân chủ để CNVCLĐ thực hiện quyền dân chủ, tham gia đóng góp vào kế hoạch sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng, bổ sung các quy chế, nội quy, thỏa ước lao động tập thể; xây dựng định mức tiền lương, tiền công; kiện toàn, chỉ đạo hoạt động ban thanh tra nhân dân. Việc tổ chức hội nghị dân chủ cơ sở đã đi vào nề nếp, bảo đảm về nội dung và quy trình. Bình quân hàng năm, tỷ lệ các đơn vị tổ chức hội nghị dân chủ đạt 96%, trong đó, hội nghị CBCC đạt 100%, hội nghị người lao động đạt bình quân 69%. (Năm 2013 tổ chức hội nghị dân chủ đạt 94,6%, năm 2014 đạt 97,4%, năm 2015 đạt 96%, năm 2016 đạt 95%, năm 2017 đạt 91,4%).

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc nâng cao chất lượng xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đào tạo đội ngũ chuyên gia, tổ chức tập huấn cho Chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp về kỹ năng xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Từ đó tại nhiều doanh nghiệp, một số chế độ chính sách có lợi hơn cho người lao động đã được đưa vào thỏa ước lao động tập thể. Đội ngũ chuyên gia và cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã chủ động tích cực hơn trong việc phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đến nay số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên toàn tỉnh đã xây dựng TƯLĐTT là 376/488 đơn vị, đạt 77% (Giảm gần 2,5% so với đầu nhiệm kỳ (Năm 2013, tỷ lệ doanh nghiệp có thỏa ước là 79,49%)).

Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động, xây dựng và chỉ đạo mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phối hợp triển khai có hiệu quả tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) do Nhà nước phát động hàng năm, đặc biệt là “Tháng ATVSLĐ” lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp với nhiều nội dung thiết thực (Giám sát ATVSLĐ phòng chống cháy nổ tại khu nhà trọ của CNLĐ khu công nghiệp các khu công nhiệp; giám sát việc thực hiện ATVSLĐ tại doanh nghiệp; thăm tặng quà cho công nhân bị tại nạn lao động; tham gia điều tra TNLĐ. Tổ chức tập huấn tác hại của Amiang...).

Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) kiểm tra tại 32 doanh nghiệp về các chế độ chính sách liên quan đối với người lao động (bình quân mỗi năm thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành), các công đoàn cấp trên cơ sở đã tham gia 298 đoàn, kiểm tra 2.396 lượt đơn vị. Triển khai thực hiện việc đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ; thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 2/6/2014 của Tổng Liên đoàn về thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Tiến hành giám sát tại 10 doanh nghiệp về việc xây dựng, công bố công khai và tổ chức thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động và chế độ BHXH; Giám sát việc trả lương làm thêm giờ của các giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh; Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại 10 doanh nghiệp; Giám sát việc PCCC tại khu nhà trọ công nhân tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh và Khu công nghiệp Nam Cấm. Sau giám sát đã có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng để kiến nghị giải quyết những hạn chế trong quá trình quản lý. Tiến hành giám sát bữa ăn ca của người lao động). Tham gia giải quyết hiệu quả 11 cuộc đình công, ngừng việc tập thể của CNLĐ. Tham gia điều tra 33 vụ tai nạn lao động chết người.

Phối hợp với BHXH tỉnh triển khai thực hiện việc Công đoàn khởi kiện nợ BHXH, tổ chức hội nghị liên ngành về thủ tục khởi kiện tại tòa án và giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại UBND cấp huyện (Làm việc với UBND TP Vinh, Tòa án nhân dân thành phố về thống nhất quy trình khởi kiện. Chỉ đạo Liên đoàn Lao động thành phố Vinh tiến hành khởi kiện 22 doanh nghiệp nợ BHXH ra Tòa án nhân dân thành phố Vinh. Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp khởi kiện 1 doanh nghiệp (Công ty Venture) ra Tòa án Thanh Chương (hiện nay đã rút đơn do hòa giải thành)). Tổ chức gặp mặt giám đốc, chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp FDI có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh để trao đổi, cung cấp thông tin 2 chiều từ doanh nghiệp với UBND tỉnh, các sở ban ngành và tổ chức công đoàn về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của người lao động, các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp.

Ngày pháp luật được duy trì hàng tháng, hàng quý tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với CNVCLĐ được đổi mới theo hướng đối thoại trực tiếp về chính sách tại doanh nghiệp, tuyên truyền tại khu nhà trọ, sân khấu hóa hình thức tuyên truyền. Điển hình như ngày 18/5/2014 vận động công nhân tại phân xưởng làm việc của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Bắc Vinh không có những phản ứng quá khích trong việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại Hoàng Sa Việt Nam (Tổ chức được 42 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 6234 người tham gia. Tổ chức 38 “Ngày pháp luật” tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh). Thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho 289 người lao động, 4 cá nhân được công đoàn bảo vệ tại Tòa án.

Hoạt động đào tạo nghề: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 đã đào tạo nghề dài hạn, liên kết đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng ngàn lượt người. Tỷ lệ trên 80% học sinh đào tạo tại trường đã có việc làm ổn định, góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

  1. Hạn chế, khuyết điểm

Việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ của một số CĐCS còn hạn chế, vì vậy trong một số đơn vị, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện tượng vi phạm về hợp đồng lao động, ATVSLĐ, không đóng BHXH, BHYT cho người lao động vẫn còn xảy ra.

Chỉ đạo tổ chức hội nghị người lao động hàng năm chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chất lượng hội nghị có nơi chưa đảm bảo. Việc thực hiện Nghị quyết 01 về Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng của các TƯLĐTT chưa cao, chưa có nhiều các điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Việc khảo sát, nắm bắt việc thực hiện các chế độ chính sách (kể cả chính sách cho lao động nữ) chưa được thực hiện thường xuyên, đối thoại ở một số doanh nghiệp còn hình thức, hiệu quả chưa cao, công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động còn hạn chế, điều kiện làm việc của người lao động ở nhiều doanh nghiệp chưa được cải thiện, còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên và người lao động, hỗ trợ pháp lý, khởi kiện và đại diện tham gia tố tụng tại Tòa án theo qui định của pháp luật.

Tham gia, phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội; giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động; kiên quyết đề nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH... Chủ động thực hiện quyền giám sát của tổ chức Công đoàn theo quy định pháp luật.

Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn, tư vấn cho đoàn viên và người lao động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động. Đại diện tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT. Tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp.

Tham mưu triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp, kiến nghị thực hiện chính sách nhà ở, nhất là nhà ở cho CNLĐ ở khu công nghiệp và CNVCLĐ có thu nhập thấp, nhà công vụ cho giáo viên ở các huyện vùng sâu, vùng xa, các thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ.

Tham gia sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ, đảm bảo các điều kiện làm việc cho đoàn viên và người lao động. Tích cực tham gia thực hiện chương trình Quốc gia về ATVSLĐ, tháng ATVSLĐ hàng năm.

IV. CHĂM LO LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Kết quả

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động luôn được các cấp công đoàn thực hiện: Năm 2017, thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên” với nhiều hoạt động triển khai các thỏa thuận giữa Tổng Liên đoàn với các đối tác, hướng dẫn Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, công đoàn ngành, các công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Tổng Liên đoàn với đối tác đã phát huy hiệu quả trên thực tế (Liên đoàn Lao động tỉnh: Triển khai thoả thuận giữa Tổng Liên đoàn với Công ty Đường sắt Hà Nội, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn: Giảm 5% giá vé cho đoàn viên; giảm 7% giá vé cho tập thể đi từ 10 người đến 39 người; giảm 10% giá vé cho tập thể đi từ 40 người trở lên (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 30/8/2017 và từ ngày 5/9/2017 đến ngày 27/12/2017); Công ty CP Hàng không JETST PACIFIC ARILINES giảm 5% giá vé so với giá Ybase fare (Việc giảm giá không áp dụng đối với các khoản giá dịch vụ. Chương trình áp dụng trong 1 năm, kể từ ngày 5/5/2017). Chỉ đạo Công ty TNHH MTV DL&TM Công đoàn Nghệ An (giảm giá 10% các dịch vụ ăn nghỉ cho đoàn viên tại Khách sạn Công đoàn Cửa Lò), Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Trường Cao đẳng nghề KTKT số 1 Nghệ An giảm giá cho đoàn viên khi sử dụng các dịch vụ...; Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu: Thỏa thuận và ký hợp tác với Ban Giám đốc Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm giảm 30% giá vé tham quan vườn thú; giảm 10% dịch vụ khu vui chơi như: Công viên nước, khu tắm khoáng bùn; giảm 10% dịch vụ khu vui chơi thể thao: Sân bóng đá, sân tennis, sân cầu lông, sân bóng bàn, sân bóng chuyền cho đoàn viên công đoàn khi sử dụng các dịch vụ tại khu sinh thái. Giảm giá phòng ngủ bao gồm các hạng phòng: Phòng Deluxe King/Twin giảm 30%; phòng Executive Suite giảm 20%; các căn hộ Villa giảm 20%; Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa: Ký kết thỏa thuận với Công ty Hùng Tiến (siêu thị) giảm giá các mặt hàng từ 2-5% cho đoàn viên. Ký kết thỏa thuận với Trung tâm Vinaphone thị xã cung cấp sim điện thoại và tài khoản 30.000 đồng miễn phí cho đoàn viên công đoàn. Đồng thời trích tỷ lệ từ số tiền cước dịch vụ đoàn viên sử dụng hàng tháng đưa vào quỹ Mái ấm công đoàn thị xã phục vụ trở lại cho lợi ích đoàn viên; Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thỏa thuận ký kết với Công ty CP Thủy sản Vạn phần Diễn Châu, Công ty CP Thủy sản Nghệ An, Công ty CP Thủy sản II Nghệ An, Công ty CP Thủy sản Quỳnh Lưu giảm giá các mặt hàng hải sản chất lượng tốt của công ty 20% so với giá bán hiện hành. Thỏa thuận với Công ty CP Lâm sản Nghệ An giảm giá các dịnh vụ, nhà nghỉ, Hội nghị, ăn, uống… 20% so với giá hiện hành).

Chương trình “Tết Sum vy” được triển khai từ năm 2015 nhằm tạo điều kiện để người lao động được sum họp gia đình, quan tâm những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, góp phần đảm bảo cho CNLĐ đều được chăm lo trong dịp Tết. Bên cạnh việc Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì tổ chức “Tết sum vầy” cho CNLĐ tại các doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị huyện, ngành tổ chức “Tết Sum vầy” cho CNLĐ với nhiều hoạt động ngày càng thiết thực hơn (Điển hình như: Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn ngành Giao thông vận tải, Công đoàn ngành NN&PTNT, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Hưng Nguyên, Nghi Lộc...).

Tiến hành giám sát bữa ăn ca của người lao động, đến nay đã có 219 doanh nghiệp có chế độ bữa ăn ca cho người lao động, trong đó có 192 doanh nghiệp chi trả bữa ăn ca từ 15.000 đồng trở lên và có 27 doanh nghiệp có mức ăn ca thấp hơn 15.000 đồng.

Triển khai xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn: Trong nhiệm kỳ đã quyết định hỗ trợ xây dựng 174 căn với tổng số tiền hỗ trợ là 4.965 triệu đồng. huy động 300 triệu đồng nguồn quỹ Tấm lòng vàng lao động xây dựng nhà bán trú cho học sinh Trường PTCS dân tộc bán trú Tây Sơn, Kỳ Sơn. Công đoàn Giáo dục tỉnh khởi công xây dựng nhà công vụ cho giáo viên Trường THPT Tân Kỳ 3 (với số tiền 500 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị tỉnh bạn).

Về vay vốn giải quyết việc làm: Hiện nay, Liên đoàn Lao động Nghệ An đang quản lý 16 dự án cho vay giải quyết việc làm với tổng số tiền cho vay là 1,3 tỷ đồng, tạo việc làm thêm cho 94 lao động.

Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm tập trung vào các nội dung: Thăm, tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động nghèo; thăm tặng quà các doanh nghiệp FDI nhân dịp tết Nguyên đán; kêu gọi CNVCLĐ ủng hộ “Tết vì người nghèo”; hỗ trợ các đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh nhận giúp đỡ (xã Lưu Kiền, Tương Dương; Đồn biên phòng Keng Đu, Kỳ Sơn và xã Nghi Yên, Nghi Lộc) (Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc giúp đỡ các xã nghèo miền Tây, 5 năm qua LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ xã Lưu Kiền (Tương Dương) với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Hàng năm, nhân dịp tết Nguyên đán và ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm tặng quà các chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn). Tặng quà, hỗ trợ các em học sinh, các hộ gia đình nghèo và các hộ bị thiệt hại do bão lụt của xã Nghi Yên (Nghi Lộc) 3 đợt với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng ). Đặc biệt là công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán được các cấp công đoàn triển khai đồng loạt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực. Bên cạnh việc tổ chức đi thăm, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động trước thềm năm mới. Tại địa bàn các huyện nhiều hoạt động vui chơi, trò chơi dân gian như: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, các trò chơi dân gian... được tổ chức thu hút đông đảo nhân dân người lao động tham gia (Trung bình hàng năm hỗ trợ trên 1.000 suất quà cho công nhân dịp tết Nguyên đán trị giá khoảng 330 triệu đồng/năm; tặng quà cho công nhân nhân dịp “Tháng Công nhân” bình quân 60 triệu đồng; hỗ trợ thân nhân 7 gia đình liệt sĩ Gạc Ma số tiền 280.000 đồng từ nguồn ủng hộ của Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao động... Bình quân số tiền hỗ trợ cho công nhân và các đối tượng chính sách hơn 600 triệu đồng trong một năm. Kêu gọi CNVCLĐ toàn tỉnh đóng góp, ủng hộ quỹ “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” được 4,894 tỷ đồng và hiện nay đang triển khai kêu gọi tiếp tục ủng hộ).

  1. Hạn chế, khuyết điểm

Việc thực hiện bữa ăn ca cho CNLĐ theo Nghị quyết 07C/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn vẫn chưa đạt được theo yêu cầu. Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện bố trí ăn ca cho người lao động hoặc bố trí ăn ca dưới mức 15.000 đồng (219/319 doanh nghiệp theo khảo sát có bố trí bữa ăn ca, trong đó có 27 doanh nghiệp bố trí mức ăn ca dưới 15.000 đồng). Đời sống của CNLĐ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nhà ở, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp chưa có.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

Nghiên cứu xác định các lợi ích cơ bản của đoàn viên công đoàn và người lao động. Đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Nâng cao hiệu quả của chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” và những hoạt động chăm lo trong dịp tết Nguyên đán cho người lao động. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong CNVCLĐ, thăm hỏi khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Duy trì và phát huy hiệu quả số vốn hiện có của quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”, quỹ "Quốc gia giải quyết việc làm"...

V. PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI.

1. Kết quả

Các phong trào thi đua được công đoàn các cấp phát động từ đầu năm phù hợp với đặc điểm từng ngành, địa phương. Nội dung thi đua tập trung vào các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Thi đua phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn", "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động", xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"... Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội hàng năm của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, đã có 121 công trình khoa học được công nhận cấp tỉnh được bàn giao cho các huyện, ngành, bình quân mỗi năm đạt 40 công trình/năm. Toàn tỉnh đã có 53 đề tài, sáng kiến khoa học được Tổng Liên đoàn cấp Bằng Lao động sáng tạo.

Phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" tiếp tục được duy trì và phát triển, tập trung hướng vào nội dung phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương, của ngành, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong cơ quan hành chính sự nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Điển hình như: Phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” của ngành giáo dục; phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong ngành Nông nghiệp, Y tế; phong trào thi đua “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" của Công đoàn ngành Viên chức.

Phong trào thi đua xây dựng cơ quan “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được triển khai với nhiều hoạt động: tiến hành chấm điểm, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào. Phối hợp tổ chức tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm dần số vụ tai nạn lao động qua từng năm.

Trong nhiệm kỳ, tiến hành tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015. Tổ chức 2 hội nghị biểu dương Giám đốc vì người lao động, cán bộ công đoàn và công nhân lao động tiêu biểu. Nhiều cá nhân là CNLĐ trực tiếp có sáng kiến trong lao động sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng bằng khen (Đã có 26 tập thể và 129 cá nhân được tôn vinh; 14 giám đốc, 18 cán bộ công đoàn và 40 CNLĐ tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã giới thiệu 3 cá nhân là CNLĐ trực tiếp để Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có 2 sáng kiến trong lao động sản xuất, 2 công nhân được dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Có 10 công nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen).

Phối hợp thi đua trên công trình trọng điểm. Khen thưởng cho 15 công nhân của 2 Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty CP Đầu tư 468 đã có thành tích làm vượt thời gian thi công Dự án cầu vượt đường sắt Quốc lộ 46 với số tiền 7.500.000 đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Haivina Kim Liên tổ chức thi đua tại doanh nghiệp với khẩu hiệu “Tăng năng suất, giảm hàng hỏng” với tổng số tiền thưởng hơn 120 triệu đồng.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Việc phát động phong trào thi đua ở một số đơn vị còn hình thức, tổ chức phát động nhưng không tiến hành sơ, tổng kết đánh giá kết quả. Một số đơn vị chưa xây dựng được quy chế thi đua khen thưởng, chưa thành lập hội đồng thi đua khen thưởng, chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền trong thi đua khen thưởng. Một số đơn vị chưa quan tâm đến việc tặng bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân đạt giải cao tại các hội thi. Công trình thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh còn ít.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

Phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo". Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. Phối hợp với các ngành, các địa phương trong việc chỉ đạo thi đua trên các công trình, dự án trọng điểm, cải cách hành chính...

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua. Tổ chức tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu nhân "Tháng công nhân" trong đó quan tâm các đối tượng là CNLĐ trực tiếp.

Phối hợp tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu quan tâm đến giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của CNLĐ và hợp tác tốt với tổ chức công đoàn; hỗ trợ, tạo điều kiện để tập thể, cá nhân thực hiện các đề tài, sáng kiến, sáng tạo; định kỳ tiến hành sơ, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện.

 

VI. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG; NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, Ý THỨC PHÁP LUẬT, TÁC PHONG CÔNG NGHIỆP, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM LỚN MẠNH

1. Kết quả

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền chủ trương, chính sách Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận CNVCLĐ: Tiếp tục tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền giáo dục, hướng về cơ sở, về đoàn viên và người lao động; Xây dựng và triển khai đề án "Đổi mới công tác tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trực tiếp đến với công nhân lao động", ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Phát động CNVCLĐ tham gia hưởng ứng nhiều cuộc thi tìm hiểu về các chính sách của nhà nước bao gồm: cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính”; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2016. Tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” năm 2016... Hàng năm, định kỳ mỗi quý một lần tổ chức Hội nghị Báo cáo viên và Ngày pháp luật cung cấp cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt toàn hệ thống những chủ trương, chính sách văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động cấp huyện tổ chức tuyên truyền theo hình thức hội nghị, hội thi, truyền thông, truyên truyền pháp luật. Điển hình như hội thi Cán bộ công đoàn giỏi (huyện Quỳ Châu); Hội thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014” (Yên Thành, Khu kinh tế Đông Nam, Nghĩa Đàn…); tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình (huyện Quỳ Hợp); hội thi "Quy tắc ứng xử, Quy chế dân chủ cơ sở và 12 điều y đức” (Công đoàn ngành Y tế); hội thi Cải cách thủ tục hành chính tại Nghĩa Đàn…). Tổ chức thí điểm việc thành lập và tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ công nhân tại khu nhà trọ và các câu lạc bộ của CNVCLĐ người Công giáo.

Nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) hàng năm, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014), Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Báo Lao động Nghệ An tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Nghệ An và thi viết về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn”. Cuộc thi có 1.129 lượt người tham gia và 226 bài thi viết.

Thực hiện Chỉ thị 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời ban hành hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp, tổ chức CNVCLĐ học tập, nghiên cứu các chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. (Việc tổ chức biểu dương, gương điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với suy tôn, biểu dương gương cán bộ công đoàn tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua. Năm 2013, các cấp công đoàn đã bầu chọn và suy tôn được 46 cán bộ công đoàn tiêu biểu các cấp, trong đó có 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu trong doanh nghiệp. Năm 2014, tổ chức biểu dương 85 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Năm 2015, tổ chức hội nghị biểu dương 26 tập thể và 129 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015. Năm 2016, 2017 biểu dương 40 CNLĐ, 18 cán bộ công đoàn tiêu biểu, 14 giám đốc “Vì người lao động”). Đặc biệt trước tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp do Trung Quốc hạ đặt dàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, cử cán bộ phối hợp các ngành, Khu Kinh tế Đông Nam đến tận các phân xưởng nắm bắt tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động CNLĐ trong doanh nghiệp chống các hành vi lợi dụng vấn đề Biển Đông để gây rối làm mất an ninh trật tự; kêu gọi CNVCLĐ toàn tỉnh đóng góp, ủng hộ quỹ “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” được 4,894 tỷ đồng.

Tổ chức “Tháng công nhân” hàng năm với phương châm hướng mạnh đến CNLĐ trực tiếp sản xuất bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa: tổ chức thăm hỏi, tặng quà, đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên; đặt các điểm báo tặng CNLĐ tại khu công nghiệp; tuyên truyền về chế độ, chính sách; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; tổ chức giải văn nghệ, thể thao; chỉ đạo cơ sở tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao tạo không khí phấn khởi, sôi nổi, góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên và người lao động hưởng thụ giá trị tinh thần; giới thiệu những đoàn viên ưu tú học đối tượng Đảng, xem xét kết nạp Đảng… “Tháng Công nhân” hàng năm trở thành dịp để các cấp ngành quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho CNLĐ, là hoạt động nổi bật nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao vị thế vai trò của giai cấp công nhân trong xã hội.

Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực, tự giác tham gia phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chú trọng đối với CNLĐ ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước. Những CNLĐ chưa qua đào tạo nghề đang làm công việc giản đơn tại các doanh nghiệp được đào tạo nghề dưới hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp hoặc bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp phù hợp công việc đang làm. Các hoạt động thi tay nghề, nâng bậc thợ, thi thợ giỏi đã được Liên đoàn Lao động các huyện, công đoàn ngành phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức (Tiêu biểu có Công đoàn ngành Giao thông vận tải, Công đoàn ngành Xây dựng, LĐLĐ huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Ngành Du lịch...); khối các đơn vị hành chính tập trung tổ chức các hội thi về cải cách hành chính…

Công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở với nội dung trọng tâm xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo... Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao được công đoàn cơ sở duy trì thường xuyên. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, CNVCLĐ tích cực tham gia.

Chỉ đạo Báo Lao động Nghệ An phát huy tốt vai trò là công cụ tuyên truyền của tổ chức công đoàn, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đến với đoàn viên, kịp thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực được dư luận quần chúng đánh giá cao. Trang Truyền hình Công đoàn được duy trì đều đặn mỗi tháng 1 số, các hoạt động công đoàn kịp thời được phản ánh trên sóng truyền hình Nghệ An. Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên cập nhật, phản ánh hoạt động công đoàn. Nhà Văn hoá Lao động tỉnh được đầu tư khang trang, từng bước trở thành trung tâm hoạt động văn hoá cho CNVCLĐ, là địa điểm tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị lớn của tỉnh.

 

2. Hạn chế, khuyết điểm

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, nhất là các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức cơ sở Đảng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có lao động làm việc phân tán còn nhiều hạn chế, chưa có giải pháp khắc phục.

Một số Liên đoàn Lao động cấp huyện, ngành chưa tổ chức được hoạt động truyền thông, tư vấn pháp luật cho CNLĐ. Việc tổ chức thi tay nghề, nâng bậc thợ, thi thợ giỏi chưa được các công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp và công đoàn cấp trên trực tiếp quan tâm đúng mức, nên mới diễn ra ở một số đơn vị.

Triển khai thực hiện đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trực tiếp đến với đoàn viên và người lao động” triển khai còn chậm, hiệu quả chưa cao. Kết quả hoạt động "Tháng Công nhân" hàng năm của các đơn vị tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ngành, nguồn lực dành cho hoạt động "Tháng Công nhân" chủ yếu huy động từ tổ chức công đoàn.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền đường lối, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, trình độ nghề nghiệp, nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và đoàn viên cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là đoàn viên và người lao động ở doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trong “Tháng công nhân” hàng năm để đoàn viên, công nhân, lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Phát động và tổ chức trong đoàn viên và người lao động tham gia các phong trào: “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

Kịp thời dự báo, nắm chắc dư luận xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chuyên môn, công đoàn cấp trên về giải quyết, thực hiện chế độ chính sách nhằm chăm lo tốt hơn đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiên quyết làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Báo Lao động Nghệ An, Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh và trang Truyền hình công đoàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, phục vụ tốt hơn cho CNVCLĐ.

VII. XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH; TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH.

1. Kết quả

Thực hiện chương trình phát triển 10 triệu đoàn viên theo Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và phát triển 1,5 vạn đoàn viên theo Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, khảo sát, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các công đoàn cấp trên cơ sở. Kết quả trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 234 công đoàn cơ sở (đạt 156% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ), phát triển 39.472 đoàn viên (đạt 263,14% chỉ tiêu nhiệm kỳ), trong đó có 168 công đoàn ngoài quốc doanh với số lượng 29.788 đoàn viên. Số lượng đoàn viên tăng lũy kế là 18.129 đoàn viên, so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao cả nhiệm kỳ đạt 120,86%. Thành lập 1 nghiệp đoàn nghề cá tại xã Diễn Bích với số lượng 155 đoàn viên.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở đã được triển khai thực hiện. Xây dựng đề án và thực hiện thành lập, giải thể một số công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động cấp huyện, đơn vị trực thuộc, CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh (Cụ thể: Thành lập Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai (8/2013), thành lập Nghiệp đoàn nghề cá tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (2013); chuyển đổi Công đoàn Viên chức Nghệ An về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (2/2014), thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn Nghệ An (8/2014); giải thể Công đoàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (12/2015), giải thể Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn Nghệ An (5/2017), giải thể và chấm dứt hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục cấp huyện (6/2017); chuyển giao 5 CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh về Liên đoàn Lao động thành phố Vinh và Công đoàn ngành quản lý, chỉ đạo sắp xếp CĐCS sau khi sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện...). Đồng thời tiến hành xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, dự thảo đề án tinh giản biên chế để trình Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Tỉnh ủy Nghệ An, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định để trình Ban Tổ chức Trung ương.

Tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động. Tiếp tục triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp công đoàn trên toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-BCH ngày 6/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức về nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS đến các cấp công đoàn. Tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến và ban hành tiêu chuẩn chấm điểm xếp loại CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh; tiêu chuẩn chấm điểm, xếp loại hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Kết quả chấm điểm xếp loại CĐCS đạt loại Tốt (trước năm 2015 là loại Vững mạnh) hàng năm đạt 86,5% (trong đó CĐCS khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đạt loại Tốt: 90,5%, CĐCS ngoài nhà nước đạt loại Tốt: 58,25%).

Thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên theo Kế hoạch số 56/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn, đến nay có 273 đoàn viên là cán bộ công đoàn chuyên trách và đoàn viên thuộc các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã được cấp thẻ liên kết.

Công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp đặc biệt được quan tâm. Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp huyện tham mưu cho huyện, thành, thị ủy ban hành thông tri lãnh đạo Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tổ chức tập huấn công tác Đại hội Công đoàn các cấp cho cán bộ, chuyên viên cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc... Chỉ định 2 đơn vị (Công đoàn ngành Y tế và Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành) tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Trong tổng số 3.034 CĐCS có 2.856 đơn vị tổ chức đại hội và 178 đơn vị tổ chức hội nghị. Kết quả: Số CĐCS tổ chức đại hội đạt 98,5% (có 32 CĐCS không tổ chức được đại hội), số CĐCS tổ chức hội nghị đạt 97,7% (có 4 CĐCS không tổ chức được hội nghị); 29/29 công đoàn huyện, ngành tổ chức đại hội xong trước tháng 1/2018. Đại hội CĐCS và cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức có chất lượng, đảm bảo quy trình và thời gian quy định). Công tác chuẩn bị cho Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tiến hành bài bản, chu đáo, đúng qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công tác quy hoạch cán bộ công đoàn đã được các cấp công đoàn coi trọng. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện việc xây dựng; rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định hiện hành. Công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn được quan tâm đúng mức và đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ mọi mặt đã được các cấp công đoàn đã chăm lo, nhất là đối cán bộ CĐCS mới tham gia lần đầu. Hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và định hướng các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cho các công đoàn huyện, ngành. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm đến chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, năm 2016 đã đầu tư xây dựng bộ bài giảng tập huấn cán bộ công đoàn theo hướng cầm tay chỉ việc. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 399 lớp tập huấn cho gần 54.050 lượt người (Nội dung tập trung: Triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Nghệ An, công tác tuyên truyền, giáo dục; thương lượng TƯLĐTT; công đoàn tham gia và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; CĐCS tham gia quản lý, công tác ATVSLĐ; nội dung, phương pháp hoạt động của CĐCS, kỹ năng vận động công nhân viên chức của cán bộ CĐCS, hoạt động tổ công đoàn; nghiệp vụ về tài chính CĐCS; hoạt động của UBKT, Ban Thanh tra nhân dân; công tác tài chính công đoàn; công tác vận động nữ, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác thống kê số liệu, văn thư lưu trữ, công tác đại hội công đoàn các cấp...).

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được các cấp công đoàn tích cực tham gia bằng việc chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện theo Quyết định 217, 218/QĐ-TW. Tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị được bầu vào cấp ủy cùng cấp là 19/21, chiếm tỷ lệ 90,5% (nhiệm kỳ trước 85%). Kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 có 2 cán bộ công đoàn chuyên trách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 13/21 Liên đoàn Lao động cấp huyện có cán bộ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2020. Nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp toàn tỉnh đã giới thiệu 15.440 đoàn viên ưu tú cho Đảng, số đoàn viên được Đảng xem xét kết nạp là 11.427 người.

 

2. Hạn chế, khuyết điểm

Việc thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên chưa theo kịp tốc độ phát triển của doanh nghiệp, chưa thực hiện được chỉ tiêu 100% đơn vị, doanh nghiệp có 20 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở. Công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS theo Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam chưa được nhiều huyện, ngành quan tâm thực hiện.

Chất lượng hoạt động ở một số CĐCS còn yếu, trong đó tập trung ở khối doanh nghiệp. Một số tổ chức công đoàn hoạt động nặng về hành chính, cán bộ công đoàn trình độ, năng lực còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đi sâu, đi sát cơ sở. Chế độ, nề nếp sinh hoạt của một số CĐCS chưa thường xuyên, chưa coi trọng sinh hoạt tổ công đoàn.

Việc chỉ đạo xây dựng quy hoạch ở CĐCS thực hiện chưa tốt, một số huyện, ngành đã tích cực đôn đốc nhưng các CĐCS vẫn không thực hiện được.

Kinh phí dành cho tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn còn ít mới đạt khoảng 3% so với chi cho hoạt động phong trào. Cán bộ công đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không phải là uỷ viên Ban Chấp hành CĐCS đa số chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn. Chất lượng tập huấn chưa cao.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đặc biệt quan tâm đến phát triển công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, chăm lo công tác xây dựng công đoàn vững mạnh. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, phân loại CĐCS hàng năm nghiêm túc, đúng thực chất.

Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đi đôi với việc rà soát chức danh tiêu chuẩn từng vị trí việc làm, đảm bảo tinh giản bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cán bộ, công chức. Tăng cường phân công cán bộ bám cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin, trực tiếp hỗ trợ CĐCS, đoàn viên, người lao động.

Thực hiện xây dựng, rà soát bổ sung kịp thời quy hoạch cán bộ, thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trưởng thành.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách quan tâm đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch và theo khung năng lực vị trí việc làm. Đối với cán bộ CĐCS quan tâm bồi dưỡng cán bộ CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh về nghiệp vụ công tác công đoàn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn xuất thân từ công nhân, cán bộ nữ, cán bộ trẻ được rèn luyện thực tiễn và cán bộ công đoàn cấp cơ sở ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đổi mới công tác đánh giá xếp loại CĐCS, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bảo đảm thực chất.

Thực hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác phát triển tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

VIII. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NỮ CÔNG, GÓP PHẦN CHĂM LO, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Kết quả

Công tác tuyên truyền, giáo dục nữ CNVCLĐ đ­ược các cấp công đoàn coi trọng, tập trung chủ yếu tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 06b/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn “về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị định 85/NĐ-CP; tuyên truyền sâu rộng trong nữ CNVCLĐ về phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhân dịp ngày 8/3, 20/10, 28/6 hàng năm, tổ chức cho nữ CNVCLĐ tọa đàm về các chủ đề đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ, biểu dương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu, gặp mặt biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu. Đồng thời duy trì sinh hoạt, phát triển Câu lạc bộ (CLB) nữ công trong CNVCLĐ với các loại hình CLB gia đình 4 tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ,hạnh phúc”, CLB vay vốn phát triển kinh tế gia đình, CLB nữ lãnh đạo quản lý, CLB cùng sở thích (Năm 2013 chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu từ cấp cơ sở đến huyện, thành, thị, công đoàn ngành. Tham mưu tổ chức thành công hội nghị gặp mặt nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu cấp tỉnh với 56 đại biểu nữ tiêu biểu đến từ các đơn vị và chọn cử 1 nữ cán bộ tiêu biểu đi dự gặp mặt tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2014 chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp Phòng LĐTB&XH, Huyện đoàn tổ chức gặp biểu dương thiếu nhi Nghệ An vượt khó, học giỏi từ cấp cơ sở lên cấp tỉnh, có 85 cháu được tôn vinh tại cấp tỉnh. Năm 2017 chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức chức biểu dương con CNLĐ vượt khó học giỏi, tổ chức biểu dương cấp tỉnh cho 55 cháu con CNLĐ vượt khó học giỏi)... Hàng năm phối hợp Phòng Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức diễn đàn đối thoại “Thúc đẩy Bình đẳng giới trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, "Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình", "Bình đẳng giới, bạo lực gia đình có yếu tố giới"...

Việc thực hiện kiểm tra giám sát các chế độ, chính sách đối với nữ CNVCLĐ được quan tâm. Thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, năm 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đoàn giám sát chế độ lao động nữ tại 10 doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ trên toàn tỉnh về chương X Bộ luật Lao động và Nghị định 85/NĐ-CP. Các cấp công đoàn đã tham gia kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ ở các đơn vị trong đó chú trọng ở các đơn vị có đông lao động nữ. Qua kiểm tra, khảo sát cho thấy một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến chế độ chính sách và điều kiện làm việc của chị em nhất là công tác bảo hộ lao động, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, nhà trẻ mẫu giáo cho con em CNLĐ ở các khu công nghiệp... từ đó đã kiến nghị đến các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ trong việc đưa vấn đề giới và quá trình xây dựng thực hiện các chính sách đối với nữ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Hoạt động phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong công tác vận động phụ nữ nói chung, nữ CNVCLĐ nói riêng được duy trì tốt. Hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh, 100% các Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị tổ chức ký chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ đồng cấp và triển khai có hiệu quả các nội dung phối hợp đã đề ra từ đầu năm, cuối năm có tổng kết đánh giá và định hướng nội dung phối hợp cho năm tiếp theo.

Chỉ đạo các Liên đoàn Lao động huyện, ngành lồng ghép giới vào nội dung chương trình hoạt động công đoàn để thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" trong nữ CNVCLĐ được duy trì thường xuyên (Năm 2015, chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X về "Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước", và 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015, toàn tỉnh có 372 tập thể và 1.117 cá nhân được biểu dương khen thưởng).

Ban nữ công tham mưu cho Ban chấp hành công đoàn lựa chọn cán bộ nữ công có năng lực tham gia vào Ban chấp hành công đoàn các cấp, hiện nay nữ tham gia Ban chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở đạt tỷ lệ 35%. Đội ngũ nữ cán bộ chuyên trách Công đoàn Nghệ An 100% có trình độ đại học, trong đó 19% có trình độ trên đại học.

Các hoạt động xã hội, từ thiện trong nữ CNVCLĐ được duy trì thường xuyên và được các cấp công đoàn thực hiện tốt. Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, ốm đau kịp thời. CĐCS đã chủ động đóng góp quỹ để thực hiện hoạt động có hiệu quả (Hiện nay, tổng số vốn quỹ Liên đoàn Lao động tỉnh quản lí cho vay là 1.450.741.600 đồng, giải quyết cho 245 chị được vay phát triển kinh tế gia đình. Liên đoàn Lao động các huyện, ngành quản lý và trực tiếp làm thủ tục cho vay hiện nay là 1.898.669.000 đồng cho 431 chị vay. Thông qua nguồn quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo" đã giúp chị em góp thêm vốn đầu tư giải quyết lao động nhàn rỗi trong gia đình tăng thêm thu nhập cho gia đình).

2. Hạn chế, khuyết điểm

Câu lạc bộ nữ công một số đơn vị thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Nắm bắt và kiểm tra chế độ chính sách lao động nữ tại các doanh nghiệp chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền trong CNLĐ về các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục trước hôn nhân... chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao.

Nhiều đơn vị huyện, ngành chưa triển khai được mô hình hoạt động nữ công theo yêu cầu và kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh. Việc thành lập Ban nữ công quần chúng tại các doanh nghiệp thuộc Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam chưa thực hiện được.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

Chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới.

Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, giáo dục các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức trong đoàn viên và lao động nữ.

Tiếp tục thực hiện phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp trong nữ đoàn viên và lao động nữ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN Việt Nam phát động.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công và ban nữ công quần chúng của công đoàn các cấp, nhất là ở cấp cơ sở.

Tổ chức tốt việc vận động xây dựng các quĩ xã hội của công đoàn, góp phần hỗ trợ nữ đoàn viên và lao động nữ phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo bền vững.

IX. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN; TẠO NGUỒN LỰC ĐỦ MẠNH ĐỂ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

1. Kết quả

Về thu kinh phí công đoàn: Từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2015, công tác thu chưa được phân cấp, chỉ mới giao các đơn vị cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thu ở khối doanh nghiệp. Đầu năm 2015, thí điểm phân cấp thu cho 4 huyện, 5 ngành. Năm 2016 đến nay, thực hiện theo chủ trương của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phân cấp toàn diện thu, chi cho đơn vị cấp dưới. Kết quả thu cả nhiệm kỳ đạt 109,1% so với kế hoạch dự toán thu ngân sách công đoàn được Tổng Liên đoàn giao (Dự toán thu ngân sách công đoàn trong nhiệm kỳ được Tổng Liên đoàn Lao động giao là 667,497 tỷ đồng (trong đó: thu kinh phí công đoàn 439,220 tỷ đồng, thu đoàn phí 205,827 tỷ dồng, thu khác 22,450 tỷ đồng). Thực hiện thu trong nhiệm kỳ đạt 728,447 tỷ đồng (trong đó: thu kinh phí công đoàn 462,887 tỷ đồng, đạt 105,4%; thu đoàn phí 220,31 tỷ đồng, đạt 107,%; thu khác 44,523 tỷ đồng, đạt 198,3%).

Về chi kinh phí công đoàn: Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc quản lý và chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, bảo đảm cho hoạt động của hệ thống. Việc chi ngân sách công đoàn ở các cấp công đoàn đã thực hiện đúng quy định hiện hành, thực hiện tốt các chế độ báo cáo tài chính. Công tác quyết toán ngân sách công đoàn, chế độ mua sắm tài sản, sử dụng nguồn tích lũy đúng mục đích, hiệu quả. Thực hiện khoán chi hành chính hiệu quả, tiết kiệm, kinh doanh tài chính an toàn. Kiểm kê đánh giá tài sản các cấp công đoàn thực hiện đúng theo đúng qui định, quản lý tốt các loại tài sản được giao (Dự toán chi ngân sách công đoàn được Tổng Liên đoàn giao đầu nhiệm kỳ đến năm 2016 tổng số 559,705 tỷ đồng (trong đó: chi công đoàn cơ sở 366,04 tỷ đồng, chi Liên đoàn Lao động huyện và tương đương 126,449 tỷ đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh 67,216 tỷ đồng). Thực hiện cả nhiệm kỳ 596,651 tỷ đồng đạt 106,6% so với kế hoạch (trong đó: chi tại CĐCS 394,971 tỷ đồng, đạt 107,9%; chi tại Liên đoàn Lao động huyện và tương đương 150,883 tỷ đồng, đạt 119,3%; chi tại Liên đoàn Lao động tỉnh 50,797 tỷ đồng, đạt 75,6%).

Đối với đơn vị kinh tế công đoàn: Năm 2015, 2016 do có nhiều biến động về môi trường, bên cạnh đó việc đầu tư xây dựng cơ bản không hiệu quả, đồng thời công tác quản lý sản xuất kinh doanh hạn chế dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH 1 TV Du lịch và Thương mại Công đoàn Nghệ An đầu tư cải tạo công trình khách sạn 5 tầng và 3 tầng sớm đưa vào tổ chức sản suất kinh doanh theo kế hoạch đề ra, đến nay đơn vị hoạt động dần đi vào ổn định, công tác quản lý được chú trọng, tăng cường, hiệu quả kinh doanh khá tốt.

Đối với 3 đơn vị sự nghiệp: Thực hiện Quyết định 1712/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó xác định có 1 đơn vị tự chủ về tài chính, 1 đơn vị tự chủ một phần tài chính đến năm 2020 tự chủ về tài chính và 1 đơn vị tự chủ một phần tài chính (Báo Lao động Nghệ An). Đến nay, cơ bản các đơn vị đã tự chủ được nguồn kinh phí từ các hoạt động có thu để tổ chức hoạt động, đáp ứng được nhiệm vụ đề ra.

  1. Hạn chế, khuyết điểm

Việc thu kinh phí công đoàn ở một số đơn vị hành chính sự nghiệp ở các huyện chậm, thời gian trích nộp kinh phí công đoàn chưa đúng theo qui định nhất là ở các đơn vị phường, xã. Sự phối kết hợp giữa Liên đoàn Lao động huyện và Kho bạc huyện, Phòng Tài chính huyện ở một số nơi chưa tốt. Việc thu kinh phí công đoàn ở các đơn vị ngoài quốc doanh chưa thực hiện đúng quy định của Tổng Liên đoàn, thu kinh phí tại các đơn vị ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn thực hiện được tỷ lệ rất thấp.

Về chi ngân sách công đoàn ở một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS chưa đúng tỷ lệ qui định, chi cho hoạt động phong trào còn thấp.

Việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH 1 TV Du lịch và Thương mại Công đoàn Nghệ An (trước năm 2017) chưa được quan tâm dẫn đến kinh doanh thua lỗ và còn để xảy ra sai phạm trong quản lý.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

Tập trung thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn tài chính công đoàn. Phối hợp với Kho bạc huyện, Phòng Tài chính, BHXH, Chi cục thuế, các ban ngành trên địa bàn trong việc thu kinh phí công đoàn.

Sử dụng hiệu quả tiết kiệm nguồn tài chính công đoàn, tập trung chi cho các nhiệm vụ trọng tâm như đảm bảo một tỉ lệ nhất định để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, công tác phát triển đoàn viên, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về thực hiện chi tiêu, thực hiện sai các quy định về chế độ chính sách.

Tăng cường đổi mới công tác quản lý tài chính, tài sản ở các cấp công đoàn. Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ kế toán. Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng dự toán, quyết toán, báo cáo tài chính và cụ thể hóa các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản phù hợp tình hình thực tiễn.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức hoạt động kinh tế công đoàn theo hướng sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trực thuộc đảm bảo kinh doanh có lãi, tạo nguồn tích luỹ bổ sung kinh phí cho hoạt động công đoàn. Thực hiện việc tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp.

X. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

1. Kết quả

Hợp tác, triển khai có hiệu quả Dự án Apheda (của tổ chức phi Chính phủ thuộc Công đoàn Úc) với các nội dung: tổ chức tập huấn về phòng chống ung thư nghề nghiệp cho CNLĐ làm việc tại các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất xi măng, khai thác đá, hỗ trợ thay thế tấm lợp Amiăng...

Tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm với Công đoàn tỉnh Gyeonggy, Hàn Quốc theo chương trình ký kết giữa Công đoàn 2 tỉnh ( từ năm 2011). Qua đó học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, tìm hiểu qui định của pháp luật về Công đoàn, tổ chức hệ thống công đoàn hai nước, trao đổi thông tin quan hệ lao động và hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp, tình hình lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, tìm hiểu để tạo điều kiện cho người lao động Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung vào làm việc tại các công ty ở tỉnh Gyeonggy, giới thiệu cơ hội đầu tư vào Nghệ An, đồng thời hỗ trợ các hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An theo văn bản đã được ký kết. Thông qua các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm đã góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa tổ chức Công đoàn hai nước nói riêng và quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung.

Tổ chức các hoạt động với Công đoàn Lào theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2017). Ký thỏa thuận hợp tác song phương với Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, Lào (theo chủ trương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

2. Hạn chế, khuyết điểm

Việc quan hệ mới ở mức độ giao lưu, học hỏi, chưa có được sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hợp tác chưa được như mong muốn.

3. Phương hướng, nhiệm vụ

Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Công đoàn tỉnh Gyeongi - Hàn Quốc và Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng - Lào theo chương trình hợp tác đã ký kết.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Dự án Apheda - Dự án của tổ chức phi Chính phủ thuộc Công đoàn Úc tài trợ về phòng chống ung thư nghề nghiệp cho CNLĐ.

Thực hiện công tác đối ngoại theo chủ trương của Tổng Liên đoàn và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

XI. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

1. Kết quả

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động toàn khoá, xây dựng nội quy, quy chế làm việc ngay sau khi Đại hội XVII Công đoàn Nghệ An thành công. Chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội công đoàn về công tác kiểm tra. Hàng năm, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh cụ thể hoá thành kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác kiểm tra, từ đó chỉ đạo UBKT công đoàn cấp dưới thực hiện. Ngoài ra còn thực hiện kiểm tra đột xuất theo chuyên đề, kiểm tra theo chức năng, thực hiện tham mưu về công tác cán bộ kiểm tra, xây dựng mô hình hoạt động UBKT, đề án kiểm tra nhân ra diện rộng để áp dụng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới cả nội dung và phương pháp, hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra được nâng lên rõ rệt.

Trong nhiệm kỳ, UBKT công đoàn các cấp đã chủ động tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn. Qua kiểm tra nhận thấy Ban chấp hành, Ban thường vụ, UBKT công đoàn các cấp cơ bản làm việc theo quy chế, chương trình kế hoạch đề ra, chấp hành tốt điều lệ, thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị công đoàn các cấp, nội dung chi, chứng từ thu, chi đảm bảo đúng chế độ qui định (UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 28.699 cuộc kiểm tra (kiểm tra chấp hành Điều lệ: 14.862 cuộc, trong đó: UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra cấp dưới được 85 cuộc; Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn: 128 cuộc, trong đó kiểm tra 91 tập thể và 37 cá nhân có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn: 13.709 cuộc, trong đó, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra 80 cuộc). Hàng năm, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh đều tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp (riêng năm 2014 không kiểm tra do Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán). Qua kiểm tra, đã đề nghị truy thu 1.487.880.000 đồng (Trong đó truy thu kinh phí công đoàn: 1.039.169.000 đồng; truy thu đoàn phí: 195.407.000 đồng; thu khác: 253.304.000 đồng và đề nghị điều chỉnh số dư: 174.431.508 đồng).

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBKT công đoàn tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức giải quyết cơ bản (Các cấp công đoàn đã tiếp nhận 352 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trong đó có 12 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn). Số đơn thư còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước. UBKT công đoàn các cấp đều thực hiện tốt việc tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết các đơn thư kịp thời theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn, không có đơn thư tồn đọng. Đã có 31 người được trở lại làm việc; 118 người được giải quyết các quyền lợi khác; số tiền bồi thường cho đoàn viên và người lao động 742 triệu đồng). UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia tiếp dân định kỳ ở Hội đồng tiếp dân tỉnh và tổ chức tiếp dân ở hệ thống công đoàn (Các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tổ chức tiếp dân được 202 người đến phản ánh; UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia Hội đồng tiếp dân tỉnh tiếp 1.191 lượt người. Nội dung phản ánh đều thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Nhà nước). Qua tiếp dân, đã tư vấn, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn cho các đối tượng biết quyền khiếu nại, nội dung đơn thư khiếu nại, trình tự khiếu nại và cấp giải quyết khiếu nại…

Hoạt động của UBKT công đoàn các cấp đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản, thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn các cấp thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đã đề ra.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo hoạt động của UBKT nói riêng và công tác kiểm tra công đoàn nói chung. Một số công đoàn cấp trên cơ sở do thiếu cán bộ, bố trí chủ nhiệm UBKT là cán bộ công đoàn không chuyên trách, một số CĐCS thiếu cán bộ UBKT nhưng chậm được bổ sung, dẫn đến gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu thực tế của công việc được giao.

Chất lượng một số cuộc kiểm tra của công đoàn ngành, huyện và CĐCS chưa cao, chưa sâu. Đối với kiểm tra ở cùng cấp vẫn còn mang tính hình thức, có những kết luận kiểm tra còn đánh giá chung chung, không ít các kết luận kiểm tra chưa được đơn vị tiếp thu triển khai khắc phục, sửa chữa. Một số UBKT không thực hiện được công tác kiểm tra tài chính đồng cấp. Chế độ thông tin, báo cáo, cập nhật hoạt động UBKT và gửi kết luận kiểm tra lên UBKT cấp trên trực tiếp của một số công đoàn cấp trên cơ sở chưa kịp thời. Công tác khắc phục các khuyết điểm, hạn chế theo kết luận kiểm tra chưa được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với tổ chức và hoạt động của UBKT. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra của cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa từng năm.

Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động UBKT, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra, chú trọng công tác kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, thực hiện việc kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có sai phạm.

Bố trí Chủ nhiệm UBKT công đoàn cấp trên cơ sở theo đúng hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT của Tổng Liên đoàn. Thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ UBKT công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ UBKT công đoàn.

XII. ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN

1. Kết quả

Hàng năm, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, phân cấp toàn diện về tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết giảm hội họp... tạo thuận lợi cho công đoàn các cấp bám chương trình, kế hoạch để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Phân công cán bộ từ các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, trưởng, phó ban, đến các chuyên viên chỉ đạo, theo dõi cơ sở. Các đồng chí chuyên viên thường xuyên đi cơ sở, nắm chắc tình hình các đơn vị được phân công phụ trách, từ đó tham mưu kịp thời, chính xác cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo hoạt động công đoàn toàn tỉnh.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng có những chỉ đạo kịp thời đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của chính quyền, chuyên môn, đồng cấp trong tổ chức, hoạt động công đoàn. Nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trong đó chú trọng đến việc ký và thực hiện chương trình phối hợp hàng năm giữa tổ chức Công đoàn với chuyên môn đồng cấp và các ngành...

Ban Chấp hành đã xác định những nội dung trọng tâm, những việc làm khó có tác động lớn đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn để tập trung chỉ đạo như: Tổ chức chăm lo Tết cho CNLĐ; đối thoại doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng TƯLĐTT; tổ chức hoạt động “Tháng công nhân”; phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; chủ động và kịp thời tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ tại những nơi xảy ra tranh chấp lao động; việc thu kinh phí công đoàn; chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp và công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2018 – 2023...

Tập trung đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách. Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công đoàn cấp dưới để hướng dẫn, giúp đỡ, kịp thời xử lý những sai sót, vướng mắc, phát sinh từ cơ sở.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nắm bắt, xử lý thông tin nhanh chóng, thuận lợi, kịp thời. Nâng cao chất lượng hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Hoạt động công đoàn có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng hành chính hóa. Bộ máy, biên chế ở các cấp công đoàn thiếu ổn định. Phương thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới, chưa có tính đột phá. Việc xây dựng các mô hình tổ chức hoạt động chưa nhiều, chưa rõ nét. Nội dung hoạt động còn dàn trải, chưa tập trung vào nhiệm vụ chính, dồn áp lực xuống cơ sở. Việc phối hợp giữa tổ chức công đoàn với các ban, ngành vẫn còn hạn chế.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

Đổi mới tư duy và cách thức xây dựng chương trình, kế hoạch từ việc thụ động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên sang phương thức xây dựng chương trình công tác căn cứ vào định hướng của cấp trên, phù hợp với yêu cầu của cơ sở, có giải pháp cụ thể cùng với CĐCS giải quyết các vấn đề cơ sở và đoàn viên yêu cầu.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, tránh dàn trải. Tập trung tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ. Có cơ chế để công đoàn cơ sở phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm trong hoạt động công đoàn phù hợp với cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành. Triển khai xây dựng các mô hình trong hoạt động công đoàn, từ đó triển khai trong toàn hệ thống.

Thực hiện cải cách hành chính trong hệ thống tổ chức công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo của tổ chức công đoàn.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chức năng của tổ chức Công đoàn để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung thực hiện có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An, Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam sát đúng tình hình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, trong đó quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Tổng Liên đoàn khóa XI “Về chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động” cũng như ATVSTP nhất là ở những bếp ăn tập trung. Tổ chức đối thoại về việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp, cùng với các cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, hạn chế các cuộc đình công trái pháp luật. Phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị dân chủ đảm bảo thời gian, chất lượng.

3. Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình đã ký kết với các đối tác phục vụ “Vì lợi ích đoàn viên”. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” cho CNVCLĐ hàng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ. Tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII). Tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết TW6 (khóa XII). Tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của trang truyền hình công đoàn, trang thông tin điện tử, Báo Lao động Nghệ An. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ.

5. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chú trọng trong các doanh nghiệp có đông CNLĐ, thực hiện đúng phương châm: nơi nào có CNLĐ nơi đó có sự đại diện, bảo vệ của tổ chức công đoàn. Chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS sau đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Xây dựng, sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo tinh, gọn, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Chỉ đạo đánh giá, xếp loại thi đua đối với các cấp công đoàn chính xác, thực chất. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn, giảm tải cho cơ sở. Thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn.

6. Tham mưu cho Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các cấp, các ngành triển khai đầu tư xây dựng “Thiết chế Công đoàn” ở Khu Công nghiệp.

7. Tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp, phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác thu kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/NĐ-CP. Tăng cường công tác kiểm tra đối với công đoàn các cấp, trong đó quan tâm đến tình hình thu và quản lý sử dụng tài chính, tài sản, công tác sử dụng kinh phí Đại hội Công đoàn các cấp.

8. Tổ chức động viên CNVCLĐ tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp phát động. Vận động CNVCLĐ tiếp tục ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Vì Trường Sa, Hoàng Sa” theo chủ trương của Tổng Liên đoàn. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tất cả đoàn viên công đoàn còn gặp khó khăn đều nhận được hỗ trợ của tổ chức công đoàn....

Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023 khẳng định quyết tâm, sự trưởng thành và phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Nghệ An trong thời gian qua. Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, truyền thống cách mạng của Công nhân Trường Thi - Bến Thuỷ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, CNVCLĐ Nghệ An tiếp tục đoàn kết, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh.


(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO