Hướng về cơ sở, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên

Thời sự | Ngọc Diệp | 09:38 28/09/2018

LDNA+ “Đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động” được xác định là 1 trong 3 khâu đột phá của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, các cấp công đoàn sẽ tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp để củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ với đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN), nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 24-26/9 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 946 đại biểu là cán bộ CĐ, đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên và các cấp CĐ cả nước. Đại hội XII CĐVN là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ), mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức CĐVN; tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; thiết thực chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và NLĐ; góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Theo đó, mục tiêu tổng quát trong công tác CĐ và phong trào công nhân, lao động giai đoạn 2018-2023 được Đại hội XII CĐVN xác định là “Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ. Xây dựng đội ngũ công nhân, NLĐ yêu nước, trách nhiệm xã hội, có đời sống cao, tay nghề giỏi, việc làm bền vững; tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào CĐVN...”.
Để thực hiện mục tiêu trên, tại Đại hội XII CĐVN, nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất cần tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp để củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ với đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng cần bắt đầu từ việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, hoàn thiện quy trình; nâng cao năng lực đội ngũ, chuyên nghiệp hóa cán bộ CĐ tham mưu chính sách, pháp luật. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò đội ngũ cán bộ công chức là đoàn viên CĐ tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Tăng cường công tác thông tin, đối thoại và tham gia các diễn đàn chính sách; làm tốt công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát, phát hiện vấn đề và tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách, pháp luật. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp. Mở rộng phạm vi đối thoại ở cấp trên cơ sở, đối thoại giữa các cấp ủy và chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước với người lao động.
Để thực hiện được bước đột phá trong hoạt động CĐ, Đại hội XII CĐVN cũng đề ra mục tiêu phải đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, lấy lợi ích là một trong những điểm quan trọng tập hợp, thu hút NLĐ đến với tổ chức CĐ; phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống như một chính sách an sinh xã hội của CĐ phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng, thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên và tổ chức CĐ.
Theo đó, nhiệm kỳ 2018-2023, cả hệ thống sẽ đẩy mạnh Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chủ động tìm kiếm đối tác mới với các sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức đàm phán, ký kết mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên CĐ. Đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế của tổ chức CĐ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trở thành biểu tượng hành động nâng cao đời sống công nhân. Tích cực tham gia phát triển việc làm bền vững cho NLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức CĐ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”.
Ba vấn đề trọng tâm của các cấp Công đoàn Nghệ An
Bên lề Đại hội XII CĐVN, trao đổi với phóng viên về những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp CĐ Nghệ An trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tử Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Triển khai Nghị quyết XII CĐVN, trước mắt, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề tác động trực tiếp và sát sườn nhất đến quyền lợi của đoàn viên và NLĐ, đó là: Việc làm, đời sống và nhà ở. Những vấn đề trên cũng nằm trong chức năng, nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức CĐ, đó là đại diện, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ.

Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị

 

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Tử Phương, để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, tổ chức CĐ, đặc biệt là CĐ cơ sở cần tham gia tích cực vào xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó là chủ động tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời kịp thời hỗ trợ, động viên đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn, cũng như kịp thời có hình thức động viên, khuyến khích những người có thành tích tốt để NLĐ tích cực vươn lên trong công việc.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, đồng chí Nguyễn Tử Phương cho rằng, vấn đề việc làm của NLĐ trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 càng cần các cấp CĐ quan tâm. “Trong giai đoạn hiện nay, mỗi NLĐ cũng phải ý thức nâng cao trình độ của mình, bởi nếu NLĐ không tự rèn luyện, nâng cao tay nghề, chính NLĐ sẽ tự loại mình ra khỏi bộ máy. Do vậy, NLĐ phải chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, tay nghề, qua đó mới đảm bảo được việc làm, đồng nghĩa với nâng cao đời sống NLĐ. Tổ chức CĐ sẽ tác động, hỗ trợ NLĐ bằng việc tổ chức các phong trào thi đua; bằng các cơ chế như phối hợp với các cơ quan chức năng để tạo cơ chế cho NLĐ có điều kiện, để tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề. Khi NLĐ có kỹ năng tốt hơn, đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ tuyển dụng và trả NLĐ mức lương cao hơn, đời sống NLĐ sẽ được cải thiện hơn”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Tử Phương nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Nghệ An bên lề Đại hội

Về vấn đề nhà ở, đồng chí Nguyễn Tử Phương cho biết, hiện nay 100% NLĐ làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An đang đi thuê nhà trọ. Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đang phối hợp với UBND tỉnh triển khai xây dựng thiết chế công đoàn đầu tiên tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (TP. Vinh). Giai đoạn trước mắt, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh đã quyết định sẽ đầu tư 400-500 tỷ đồng để xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho NLĐ. Với những công nhân đang thuê trọ, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra, đảm bảo chất lượng nhà trọ, cũng như an ninh và an toàn khu nhà trọ; ổn định giá điện, giá nước sinh hoạt, qua đó đảm bảo cuộc sống cho NLĐ. Song song với đó là phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo điều kiện cho con đoàn viên, NLĐ được tham gia học hành, vui chơi như con người dân địa phương.
 
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện có kết quả 3 khâu đột phá:
  • Đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ NLĐ;
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;
  • Xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
  • Ban Chấp hành Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt


(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO