“Vốn” cũ làm việc mới
14/11/17 15:03
LDNA+ Mươi, mười lăm năm trở lại đây, thực hiện công cuộc đổi mới, loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước ở nước ta, ở tỉnh ta ngày càng nhiều và đang tiếp tục nhiều thêm. Theo số liệu của LĐLĐ tỉnh, Nghệ An hiện có 9.917...
Trương Công Anh Công đoàn
lên đầu trang