“Vốn” cũ làm việc mới
14/11/17 15:03
LDNA+ Mươi, mười lăm năm trở lại đây, thực hiện công cuộc đổi mới, loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước ở nước ta, ở tỉnh ta ngày càng nhiều và đang tiếp tục nhiều thêm. Theo số liệu của LĐLĐ tỉnh, Nghệ An hiện có 9.917...
Trương Công Anh Công đoàn
Chung bản chất, khác biểu hiện
12/10/17 15:24
LDNA+ Trước “đổi mới”, chỉ có doanh nghiệp nhà nước, nên cũng chỉ có công đoàn trong doanh nghiệp nhà nước. Sau 30 năm đổi mới sự thể đã khác nhiều. Doanh nghiệp nhà nước ngày càng giảm. Doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng...
Trương Công Anh Công đoàn