Giáo viên không được dùng lời lẽ xúc phạm, miệt thị học sinh
28/09/18 16:36
Giáo viên phải chuẩn mực, tôn trọng, thân thiện; không dùng ngôn ngữ miệt thị, thiếu tôn trọng gây tổn thương học sinh, tôn trọng sự khác biệt của học sinh
lên đầu trang