Chương trình Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

10:29 01/08/2023

1.     Thời gian: 02 ngày, 07 và 08 tháng 8 năm 2023
2.     Địa điểm:  Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An
                   (số 06, đường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

NGÀY THỨ NHẤT: Ngày 07 tháng 8 năm 2023 (thứ hai)

Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ

TT

Nội dung

Thực hiện

1

Các đoàn đại biểu tập trung, ổn định chỗ ăn, nghỉ

Ban Tổ chức Đại hội và các Đoàn đại biểu dự Đại hội

2

Nhận tài liệu và các ấn phẩm của Đại hội

3

- Dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh

- Họp Trưởng các đoàn đại biểu

 

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

TT

Nội dung

Thực hiện

1

Chào cờ (hát Quốc ca và Bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam)

Ban Tổ chức Đại hội

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức Đại hội

3

Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội

4

Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

5

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; biểu quyết công nhận tư cách đại biểu Đại hội

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

6

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Đoàn Chủ tịch Đại hội

7

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Đại hội

8

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Nghệ An khóa XVIII trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đoàn Chủ tịch Đại hội

9

Giải lao

Đoàn Chủ tịch Đại hội

10

Trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành, biểu quyết số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành khóa mới

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

11

Thảo luận, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

12

Định hướng nội dung thảo luận và thảo luận về các văn kiện đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

13

Phổ biến một số nội dung đại hội ngày 08/8/2023

Đoàn Chủ tịch Đại hội

NGÀY THỨ HAI: Ngày 08 tháng 8 năm 2023 (thứ ba)

Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

TT

Nội dung

Thực hiện

1

Văn nghệ chào mừng

Đội văn nghệ

2

Chào cờ (hát Quốc ca và Bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam)

Ban Tổ chức Đại hội

3

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức Đại hội

4

Báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất; mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc

Ban Tổ chức Đại hội

5

Diễn văn Khai mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

6

Trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đoàn Chủ tịch Đại hội

7

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn

Đoàn Chủ tịch Đại hội

8

Báo cáo tham luận

Đại biểu

9

Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Đoàn Chủ tịch Đại hội

10

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phát biểu chỉ đạo

Đoàn Chủ tịch Đại hội

11

Bầu cử Ban Chấp hành

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ban bầu cử

12

Giải lao và chụp ảnh lưu niệm

Đoàn Chủ tịch Đại hội

13

Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban bầu cử

14

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX ra mắt Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới; Thông báo triệu tập Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ

TT

Nội dung

Thực hiện

1

Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đoàn Chủ tịch Đại hội

2

Bầu cử đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ban bầu cử

3

Báo cáo tham luận

Đoàn Chủ tịch Đại hội

4

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý vào các văn kiện đại hội; biểu quyết các chỉ tiêu, các khâu đột phá (nếu có)

Đoàn Chủ tịch Đại hội

5

Công bố kết quả bầu cử đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Ban bầu cử

6

Tặng hoa lưu niệm các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đoàn Chủ tịch Đại hội

7

- Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

- Thư ký Đại hội

- Đoàn Chủ tịch Đại hội

8

Diễn văn Bế mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

9

Chào cờ (hát Quốc ca và Bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam)

Ban Tổ chức Đại hội

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI