Tham luận tại Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiêm kỳ 2023-2028QUY CHẾ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028Báo cáo đề dẫn thảo luận tại Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIXBáo cáo kết quả thực hiện Chương trình "Nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn" giai đoạn 2018-2023Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sátBC kết quả khâu đột phá thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người LĐBáo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khoá XVIIIDự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ AnChương trình Đại hội