hưởng ứng Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 - công nhân nghệ an: tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

15:19 16/05/2022

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với tổ chức Công đoàn. Trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-LĐLĐ, ngày 16/5/2022 về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

Theo đó, phấn đấu giai đoạn 2022 - 2023: từ tháng 01/2022 đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh thành lập mới 82 công đoàn cơ s (trong đó có 50 công đoàn cơ s có số lượng từ 25 đoàn viên trở lên), phát triển mới 31.200 đoàn viên; phấn đấu đến cuối năm 2023 toàn tỉnh có 175.000 đoàn viên, trong đó khoảng 46% đoàn viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Chú trọng phát triển tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, phấn đấu đến hết năm 2023 thành lập cơ bản 100% số doanh nghiệp ngoài nhà nước có 25 lao động trở lên có đủ điều kiện được thành lập công đoàn cơ s.

 

LĐLĐ tỉnh làm việc với Công đoàn ngành Giáo dục về việc phát triển công đoàn cơ sở

 

Giai đoạn 2024 - 2025: Phấn đấu toàn tỉnh thành lập mới 90 công đoàn cơ s (trong đó có 50 công đoàn cơ s có số lượng từ 25 đoàn viên trở lên), phát triển mới 32.000 đoàn viên; phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có 190.000 đoàn viên, trong đó khoảng 50% đoàn viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp. 

Giai đoạn 2026 - 2030: Phấn đấu toàn tỉnh thành lập mới 180 công đoàn cơ s (trong đó có 100 công đoàn cơ s có số lượng từ 25 đoàn viên trở lên), phát triển mới 65.000 đoàn viên; phấn đấu đến cuối năm 2030 toàn tỉnh có 230.000 đoàn viên, trong đó khoảng trên 60% đoàn viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên, Nghị quyết cũng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu:

Một là, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và của công đoàn các cấp, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, chuyên môn, các cấp các ngành.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, nhất là trách nhiệm của các đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn ngành trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đối với cấp huyện: Liên đoàn Lao động cấp huyện phối hợp chính quyền tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên cấp huyện do đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban, thành viên gồm đại diện Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an, đại diện lãnh đạo Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ... có thể mời đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy tham gia. Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên của ngành do đồng chí Lãnh đạo Sở làm Trưởng ban và có sự tham gia của các phòng ban cấp Sở. Thành lập đội ngũ cộng tác viên gm những người có chức vụ, uy tín, tại cấp huyện, xã, phường, thị trấn, cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động, cán bộ chuyên trách công đoàn tâm huyết mới nghỉ hưu, đội ngũ cộng tác viên dư luận giúp công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tăng cường mối quan hệ công tác với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan như: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ… để phối hợp chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp, lao động trên địa bàn.

Hai là, đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động tham gia công đoàn.

Vận dụng linh hoạt các phương thức tiếp cận, vận động thuyết phục để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (bao gồm phương pháp truyền thống từ trên xuống, phương pháp mới từ dưới lên và phương pháp hỗn hợp).

 

Công đoàn ngành NN&PTNT khảo sát, vận động thành lập công đoàn cơ sở

 

Tích cực rà soát, phát hiện, bồi dưỡng các công nhân tiêu biểu, có tố chất thủ lĩnh, có tư cách đạo đức tốt, có định hướng tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở để làm hạt nhân cho việc phát hiện, vận động công nhân vào tổ chức công đoàn.

Ứng dụng công nghệ thông tin như zalo, facebook, youtube,... để tuyên truyền, thường xuyên đưa tin, bài về các kết quả, hoạt động của Công đoàn.

Khảo sát nhu cầu việc làm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để giới thiệu việc làm mới cho lao động miền Nam trở về quê do tác động của đại dịch Covid-19, tạo nguồn bổ sung để vận động, thuyết phục người lao động tham gia công đoàn.

Ba là, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn làm công tác phát triển đoàn viên.

Nghiên cứu đề xuất doanh nghiệp phối hợp, bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách đối với doanh nghiệp có đủ 1.000 đoàn viên trở lên và đóng đủ kinh phí công đoàn. Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp trên trực tiếp cơ sở, thực hiện kế hoạch luân chuyển điều động cán bộ công đoàn, phân công cán bộ công đoàn theo dõi hoạt động công đoàn các doanh nghiệp FDI. Tổ chức giao ban định kỳ giữa tổ chức công đoàn với chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn (cp trên trực tiếp cơ sở mỗi quý 01 cuc, cấp tỉnh 6 tháng và 01 năm/cuộc).

Cơ cấu ban chấp hành công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tới có đầy đủ thành phần: Công nhân lao động trực tiếp, cán bộ hành chính nhân sự, những công nhân lao động có uy tín. Đng thời, đề nghị Tổng Liên đoàn sửa đổi Quy định phụ cấp cán bộ công đoàn.

Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn; các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở trong khu vực doanh nghiệp.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ công đoàn doanh nghiệp xây dựng dự thảo các nội dung về thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương, quy chế thưởng, quy chế đối thoại ...

Bốn là, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp, tạo động lực thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo công nhân lao động gia nhập công đoàn.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đồng hành góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Phối hợp doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

 

Công ty Cấp nước Cửa Lò tổ chức hội nghị người lao động đối thoại với doanh nghiệp

 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

Các cấp công đoàn phải xây dựng được kế hoạch từng năm và nhiệm kỳ tổ chức thực hiện phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Hằng năm, phải sơ kết, đánh giá, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện cho năm sau. Biểu dương khen thưởng, động viên, kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp nhằm bảo đảm để cán bộ công đoàn phát huy nhiệm vụ thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Không để tình trạng tổ chức công đoàn  cơ sở bị gây khó khăn về hoạt động, hoặc cán bộ công đoàn cơ sở bị gây khó khăn về việc làm, thu nhập... mà không có sự vào cuộc của các cấp công đoàn.

Sáu là, gắn việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở; củng cố hoạt động của các Công đoàn ngành.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ công đoàn cơ sở hoạt động, nhất là đối với công đoàn cơ sở mới thành lập.

Xây dựng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm hoạt động công đoàn, có bản lĩnh chính trị; tâm huyết và trách nhiệm trong hoạt động công đoàn, có khả năng tập hợp người lao động, nhất là vai trò của Chủ tịch công đoàn.

Hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở và mang màu sắc công đoàn. Các hoạt động có chủ định, chủ điểm, hướng đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và mục tiêu chung của doanh nghiệp. Chú trọng việc nhân rộng những cách làm hay, làm tốt của các công đoàn cơ sở.

Thực hiện tốt việc cập nhật đoàn viên vào phần mềm và cấp đổi thẻ đoàn viên, để đoàn viên được thụ hưởng các chương trình phúc lợi đoàn viên.  

Nghiên cứu sắp xếp và củng cố, kiện toàn một số Công đoàn ngành còn gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Bảy là, sử dụng nguồn lực tài chính có hiệu quả, bước đầu tạo sự khác biệt giữa đoàn viên và người lao động chưa tham gia Công đoàn. Kiên quyết bảo vệ người lao động khi quyền lợi hợp pháp bị vi phạm.

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính Công đoàn. Bố trí đủ 30% số dư tài chính công đoàn tích lũy hàng năm để thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động theo Nghị quyết số 13/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 12/01/2022.

Tuyên truyền đến đoàn viên các thỏa thuận phúc lợi mà Công đoàn Nghệ An ký kết với các doanh nghiệp để giảm giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, nước mắm, dầu ăn, giảm giá vé xe buýt ... 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Thiết chế Công đoàn” tại khu công nghiệp Bắc Vinh để sớm cung cấp nhà ở, nhà cho thuê đến đoàn viên công đoàn. Đổi mới hoạt động Nhà Văn hóa Lao động tỉnh theo hướng giảm các chi phí khi đoàn viên sử dụng các dịch vụ như bể bơi, các Câu lạc bộ, các dịch vụ thể thao …

Hàng năm tiếp tục dành kinh phí công đoàn cấp trên cơ sở để tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy”..; Phát huy các quỹ xã hội như “Quỹ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn”, “Quỹ cho vay giải quyết việc làm”.

Ban hành các chế độ hỗ trợ con công nhân lao động trong học tập, biểu dương khen thưởng khi đạt thành tích cao hoặc các chế độ hỗ trợ khi mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ đoàn viên khi bị chấm dứt hợp đồng trái pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin để tư vấn pháp luật trực tuyến; tiếp nhận những phán ánh của công nhân qua số điện thoại đường dây nóng 037.5.037.037.

Hỗ trợ công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có ít đoàn viên tổ chức tốt các hoạt động.   

Tám là, ban hành các cơ chế chính sách cho công tác phát triển đoàn viên, trong đó ưu tiên tăng mức kinh phí hỗ trợ; xây dựng cán bộ chuyên nghiệp trong công tác phát triển đoàn viên; tổng kết đánh giá nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Giai đoạn 2022 - 2030, xác định 05 địa bàn trọng điểm của tỉnh để phát triển đoàn viên là: Khu Kinh tế Đông Nam, thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, trong đó tập trung chính vào Khu Kinh tế Đông Nam. Ban hành các cơ chế hỗ trợ đặc thù cho 05 địa bàn trọng điểm. 

Đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách tại 05 địa bàn trọng điểm trở thành cán bộ chuyên nghiệp trong công tác phát triển đoàn viên. Quan tâm đào tạo công tác phát triển đoàn viên cho cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Nghiên cứu ký hợp đồng khoán việc với cán bộ công đoàn vừa nghỉ hưu, có tâm huyết, kinh nghiệm trong công tác phát triển đoàn viên để thực hiện vận động người lao động.

Nghiên cứu ban hành chế độ hỗ trợ đối với nhóm “Công nhân nòng cốt” tại các khu nhà trọ, các doanh nghiệp.

Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 3408/QĐ-TLĐ ngày 20/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chế độ chi công tác phát triển đoàn viên. Tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí thành lập công đoàn cơ sở.

Xây dựng cơ chế thưởng cho các cá nhân là cán bộ công đoàn chuyên trách và các cá nhân phối hợp khi thành lập mới 01 công đoàn tại doanh nghiệp. Mức thưởng cũng tăng lũy kế theo số đoàn viên.

Tiến hành sơ kết đánh giá, khen thưởng, chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng mô hình hay cách làm tốt để lan tỏa công tác phát triên đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở hàng năm.

Nghị quyết của Ban Chấp hành về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 được quán triệt, phổ biến đến các công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

PHAN TRANG

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
19:37 29/06/2022

Ngày 29/6/2022, tại thành phố Vinh, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.


Nhiều hoạt động sôi nổi tổ chức nhân ngày gia đình Việt Nam
15:30 27/06/2022

Sau 21 năm được ghi nhận, ngày Gia đình Việt Nam (28/6) đã trở thành ngày truyền thống, thắp lên tinh thần hướng về gia đình, nơi tình yêu thương và chia sẻ được tôn vinh, nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ.


LĐLĐ tỉnh: Tăng cường khảo sát nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP
10:39 27/06/2022

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Để nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể và ngừng việc xảy ra, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành văn bản số 264/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ về việc báo cáo tình hình triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP.


LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn
09:29 27/06/2022

Trong 3 ngày 27-29/6, tại thị xã Cửa Lò, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản và phần mềm kế toán công đoàn.


Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong phòng ngừa, hạn chế đình công trái pháp luật
11:05 24/06/2022

Ngày 24/6, Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch dẫn đầu đã đến làm việc tại LĐLĐ tỉnh Đồng Nai. Với nội dung tập trung tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về phòng ngừa, hạn chế đình công trái pháp luật.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP