Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

13:52 20/12/2023

Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An tập huấn về Luật Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho các công đoàn cơ sở

Nhìn thẳng hạn chế để thay đổi

Tại Nghệ An, giai đoạn trước năm 2020, hằng năm, tỷ lệ hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại chỉ đạt từ 54%-60%, chưa đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đề ra và chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

Việc tổ chức hội nghị dân chủ đầu năm chưa đảm bảo quy trình; nội dung báo cáo đánh giá của chuyên môn tại hội nghị chưa sâu, chưa toàn diện; nhiều đơn vị chưa đánh giá được sự điều hành của người đứng đầu, chưa đánh giá được ưu điểm, hạn chế của các tổ chuyên môn; quy trình được tiến hành từ tổ, bộ phận làm chưa tốt hoặc không tổ chức, nên ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị còn ít, chủ yếu là đề xuất, kiến nghị mà chưa bàn sâu biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Tỷ lệ các doanh nghiệp tổ chức hội nghị dân chủ so với tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động chưa nhiều, bởi số lượng doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đang còn ít. Tỷ lệ đối thoại khi có vụ việc còn thấp, nên vẫn còn tình trạng tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Ban Thanh tra nhân dân ở một số đơn vị hoạt động chưa đồng đều; một số đơn vị công khai tài chính chưa chi tiết, khó hiểu; tỷ lệ các đơn vị cơ sở được các thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện dự còn thấp.

Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Năm 2023, có 100% trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị viên chức, người lao động.

Thế nhưng, từ năm 2021 đến nay, việc tổ chức hội nghị dân chủ đã có sự thay đổi rõ nét về số lượng và chất lượng. Năm 2023, có 2.878/2.972 đơn vị tổ chức hội nghị dân chủ, đạt tỷ lệ 97%. Cụ thể, khối cơ quan là 483/483 đơn vị, đạt 100%; xã phường, thị trấn là 460/460 đơn vị, đạt 100%; khối doanh nghiệp là 466/560 đơn vị, đạt 84 %, trong đó có 30/30 doanh nghiệp nhà nước, 436/530 doanh nghiệp ngoài nhà nước; trường học là 1.469/1.469 đơn vị, đạt 100%.

Cùng với đó, có 469/560 doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, đạt tỷ lệ 84%. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức tại các cơ quan đã đi vào nền nếp, đảm bảo đúng thời gian. Hệ thống quy chế tại các cơ quan, đơn vị được ban hành đầy đủ, có tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức trước khi ban hành. Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp cơ bản được thực hiện nghiêm túc, là diễn đàn để người lao động được biết kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tham gia xây dựng các nội quy, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Quan tâm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công cho rằng để đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng, tích cực của tổ chức Công đoàn, nhất là công đoàn tại các cơ quan, doanh nghiệp. Nếu không có công đoàn thì sẽ không tổ chức được các hội nghị dân chủ, không có cơ sở để ban hành các loại quy chế trong cơ quan, đơn vị, không có diễn đàn để người lao động và cán bộ công chức thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình. Không có công đoàn thì không thể ban hành các bản thỏa ước, thang bảng lương và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, góp phần thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.

Và hơn hết là công đoàn đã nhìn thẳng vào những hạn chế, thấy rõ vai trò, trách nhiệm cũng như vị thế của mình trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Nắm chắc Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các cơ quan của nhà nước, Nghị định 145/2021/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp và nay là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó, đưa ra các giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện sát thực, bài bản, theo hướng cầm tay chỉ việc.

Đơn cử như: LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo Ban chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ các huyện, thành, thị tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện công tác dân chủ tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công cho rằng để đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có sự đóng góp quan trọng, tích cực của tổ chức Công đoàn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ tại cơ sở; các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định pháp luật có tác động trực tiếp tới quyền và lợp ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đảm bảo quyền gắn với trách nhiệm, lợi ích gắn với nghĩa vụ, dân chủ trong khuôn khổ pháp luật. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động; sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến người lao động.

Giao trách nhiệm cho cán bộ, chuyên viên LĐLĐ tỉnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn huyện, ngành quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ và đối thoại khi có yêu cầu theo quy định; tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại điểm để rút kinh nghiệm thực hiện; lựa chọn đội ngũ cán bộ làm Ban Thanh tra nhân dân tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm, kiến thức.

Chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành phối hợp với Ban chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ các huyện, thành, thị thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo quy định. Chỉ đạo huyện ngành và đề nghị UBND tỉnh kịp thời khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đoàn viên, người lao động có nhiều đóng góp, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt quy định về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Cùng với đó, đưa tỷ lệ và chất lượng hội nghị dân chủ vào tiêu chí chấm điểm và điểm thưởng huyện, ngành. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo ký văn bản hướng dẫn liên tịch về hội nghị dân chủ; ban hành bộ hồ sơ mẫu hướng dẫn việc tổ chức hội nghị dân chủ .

Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Đến nay, nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An đã tổ chức nền nếp hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại với người lao động

Ngoài ra, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217/QĐ -TW và Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị, từ đó công khai việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách và việc thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt là thực sự sâu sát cơ sở, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người lao động và người sử dụng lao động để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mai Liễu

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Đời sống công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel
15:24 24/05/2024

Những năm gần đây khi xã hội có sự xoay chuyển lớn, nghề xây dựng nói chung và nghề sản xuất gạch Tuynel nói riêng cũng vì thế mà thăng trầm. Nhưng dù có đổi thay thế nào thì những thợ gạch Tuynel chân chính luôn xứng đáng nhận được sự tôn vinh của xã hội.


Quỳnh Lưu: Tổ chức Diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - Doanh nghiệp vì công nhân năm 2024”
16:21 20/05/2024

Thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu tổ chức Diễn đàn “Công nhân vì Doanh nghiệp - Doanh nghiệp vì công nhân”.


Công nhân Nghệ An vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thi đua lao động, sản xuất
09:57 20/05/2024

Xuất phát từ các phong trào thi đua lao động, sản xuất, Nghệ An ngày càng có nhiều cá nhân, tập thể công nhân lao động là điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đối với họ, đó là nhu cầu tự thân, là động lực để vượt khó thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.


5 gương điển hình vượt khó, tiêu biểu, làm theo lời Bác của ngành Giáo dục Nghệ An
15:02 17/05/2024

5/95 gương điển hình trong các đơn vị ngoài công lập sẽ được LĐLĐ tỉnh vinh danh trong lễ tuyên dương “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2024 tổ chức vào ngày 18/5 tới đây; mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, đạt thành tích xuất sắc, là những điển hình tiêu biểu làm theo lời Bác của ngành Giáo dục Nghệ An.


Học tập làm theo Bác từ những điều giản dị
10:16 15/05/2024

Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Liên đoàn lao động huyện Tương Dương trong những năm qua thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn. Từ việc học Bác, làm theo Bác mỗi ngày, thông qua các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn huyện Tương Dương đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình hoạt động trong các lĩnh vực.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP