Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát

15:14 07/12/2023

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, thời gian qua, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát

Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật lao động trong doanh nghiệp. Sự vào cuộc tích cực đó đã góp phần duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

 

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam kiểm tra giám sát tại các doanh nghiệp

 

Theo báo cáo của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam năm 2023, qua công tác kiểm tra, giám sát về Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính công đoàn cơ sở, việc thực hiện pháp luật lao động tại 8 đơn vị, doanh nghiệp cho thấy cơ bản các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến kịp thời giúp đoàn viên, người lao động nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn: Cơ bản các đơn vị thực hiện khá tốt các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quyết định ban hành quy chế, kịp thời thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Việc mở sổ sách, biểu mẫu kế toán, thủ quỹ cơ bản đảm bảo quy định; Lập chứng từ thu, chi kịp thời, lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, đúng quy định; Lập báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh những mặt làm được cũng còn một số hạn chế, tồn tại như trong thực hiện Điều lệ Công đoàn còn một vài đơn vị chưa xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; trong công tác tài chính công đoàn còn hạn chế trong việc thu đoàn phí chưa đúng, chưa đủ theo quy định và vẫn còn chưa thực hiện trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định.

Đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, qua kiểm tra thực tế tại 14 doanh nghiệp cho thấy, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cơ bản quan tâm thực hiện công tác ATVSLĐ. Cụ thể là xây dựng kế hoạch và nội quy ATVSLĐ, thực hiện nghiêm túc việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại nơi làm việc, việc kiểm soát môi trường lao động, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc được quan tâm thực hiện quan trắc. Các doanh ngiệp cũng đã chủ động rà soát, đánh giá rủi ro, áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm phòng ngừa các nguy cơ rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các doanh nghiệp sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thực hiện việc kiểm định theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ những quy định của pháp luật về ATVSLĐ, như: Việc đầu tư cải tiến công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện lao động còn hạn chế; xây dựng tổ chức bộ máy chuyên trách về ATVSLĐ gặp nhiều khó khăn; vẫn còn tình trạng chưa thực hiện kiểm định lại các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ hoặc chưa thực hiện khai báo sử dụng cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo quy định; tại thời điểm kiểm tra chưa thực hiện huấn luyện định kỳ về công tác ATVSLĐ cho nhóm đối tượng NLĐ làm các ngành, nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo quy định…

Đoàn kiểm tra, giám sát đã đưa ra các kiến nghị và hướng dẫn các doanh nghiệp chấn chỉnh các tồn tại, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chính sách và pháp luật lao động của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Bà Hoàng Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, cho biết: Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội... Qua kiểm tra, đa số các doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt nội dung này, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn, góp ý các doanh nghiệp quan tâm khắc phục những hạn chế để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Để khắc phục những hạn chế này, ngoài việc nâng cao hiệu quả của việc tham gia kiểm tra, giám sát thì Nhà nước phải có chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe những đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật lao động.

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

Mục đích tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Công đoàn nhằm phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lí đối với những hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động; góp phần thực hiện chức năng tham gia quản lý nhà nước, bảo vệ đoàn viên công đoàn và người lao động.

 

Đồng chí Vương An Nguyên - Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tập huấn về công tác kiểm tra giám sát tại CĐCS

 

Thực hiện tốt công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát giữa các ngành với tổ chức công đoàn đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Việc chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và các ngành chức năng đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng thực thi pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Theo bà Hoàng Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam: Để đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, thời gian tới, đề nghị các ban ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý những đơn vị cố tình vi phạm pháp luật về lao động. Các doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, để người lao động yên tâm sản xuất, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Kết quả tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong thời gian qua của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã khẳng định được vị thế của tổ chức Công đoàn luôn là động lực thúc đẩy trong sự phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động.

Hoàng Yến

Từ khóa:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Đời sống công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel
15:24 24/05/2024

Những năm gần đây khi xã hội có sự xoay chuyển lớn, nghề xây dựng nói chung và nghề sản xuất gạch Tuynel nói riêng cũng vì thế mà thăng trầm. Nhưng dù có đổi thay thế nào thì những thợ gạch Tuynel chân chính luôn xứng đáng nhận được sự tôn vinh của xã hội.


Quỳnh Lưu: Tổ chức Diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - Doanh nghiệp vì công nhân năm 2024”
16:21 20/05/2024

Thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu tổ chức Diễn đàn “Công nhân vì Doanh nghiệp - Doanh nghiệp vì công nhân”.


Công nhân Nghệ An vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thi đua lao động, sản xuất
09:57 20/05/2024

Xuất phát từ các phong trào thi đua lao động, sản xuất, Nghệ An ngày càng có nhiều cá nhân, tập thể công nhân lao động là điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đối với họ, đó là nhu cầu tự thân, là động lực để vượt khó thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.


5 gương điển hình vượt khó, tiêu biểu, làm theo lời Bác của ngành Giáo dục Nghệ An
15:02 17/05/2024

5/95 gương điển hình trong các đơn vị ngoài công lập sẽ được LĐLĐ tỉnh vinh danh trong lễ tuyên dương “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2024 tổ chức vào ngày 18/5 tới đây; mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, đạt thành tích xuất sắc, là những điển hình tiêu biểu làm theo lời Bác của ngành Giáo dục Nghệ An.


Học tập làm theo Bác từ những điều giản dị
10:16 15/05/2024

Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Liên đoàn lao động huyện Tương Dương trong những năm qua thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn. Từ việc học Bác, làm theo Bác mỗi ngày, thông qua các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn huyện Tương Dương đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình hoạt động trong các lĩnh vực.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP