Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

17:20 14/08/2021

Sau hơn 13 năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đã ban hành Nghị quyết 20/NQ- TW ngày 20/01/2008 của về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

 

Ngày 14/6/2021, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 993-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Sự kiện này trực tiếp khẳng định sự quan tâm của Bộ chính trị đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam; đồng thời gián tiếp nói lên rằng: Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam rất tự hào về tổ chức của mình, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã, đang và sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

 

Nhận thức về Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 năm qua, luôn khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân và của cả dân tộc. Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền với những chặng đường vẻ vang của dân tộc, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết 02 tiếp tục khẳng định, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội. Bên cạnh đó, việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sẽ là cơ hội để thực hiện tốt những giá trị tiến bộ cho người lao động, góp phần tăng cường lòng tin của người lao động vào Đảng, Nhà nước, là cơ sở để ổn định chính trị - xã hội.

Nghị quyết không những tiếp tục khẳng định những thành tựu đáng biểu dương của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, mà còn chỉ ra những hạn chế yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới: “Công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh nghiệp, người lao động; chất lượng đoàn viên chưa cao, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở còn hạn chế. Mô hình tổ chức, phương thức tập hợp đoàn viên, người lao động có mặt chậm được đổi mới. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn còn bất cập; …. Hoạt động công đoàn ở một số ngành, địa phương chưa gắn với đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động và tình hình quan hệ lao động. Hiệu quả tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động chưa cao. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của công nhân, người lao động có mặt còn hạn chế…”. Đồng thời Nghị quyết đã nêu rõ 5 quan điểm; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến 2025, 2030 và 2045; để thực hiện được các mục tiêu của từng thời kỳ Nghị quyết đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

 Những việc cần triển khai để đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Cũng như các Nghị quyết về từng lĩnh vực khác của Đảng, khi Nghị quyết đã ban hành, điều quan trọng là các tổ chức, cá nhân làm gì và làm như thế nào để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Chúng tôi cho rằng, sẽ có nhiều cách thức khác nhau để đưa Nghị quyết vào hiện thực hóa, song trước mắt cần được quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Thứ nhất, Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết

Công đoàn tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa cho công nhân; tập hợp trí tuệ của công nhân để tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi và thực hiện chính sách, pháp luật.

Phát huy tính tích cực, năng động hơn nữa của các cơ quan, thông tấn báo chí nói chung, trong hệ thống công đoàn nói riêng trong tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ chính trị; đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể về việc cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp; đặc biệt cần lắng nghe có chọn lọc, nghiên cứu ý kiến của các gia tầng xã hội để định hướng dư luận xã hội nói chung và trong công nhân, viên chức, lao động nói riêng trong thực hiện mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết 02 đã đề ra.

Hơn bao giờ hết, cán bộ công đoàn các cấp phải là tấm gương mẫu mực: “Học đi đôi với hành; nói đi đôi với làm”; “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Nếu cán bộ công đoàn làm được như vậy, sẽ là tấm gương điển hình để lôi cuốn, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình hành động của tổ chức Công đoàn Việt Nam - Đây là một trong những phương pháp tuyên truyền hiệu quả nhất, thiết thực nhất.

 

Thứ hai, Triển khai, thực hiện nghị quyết thông qua xây dựng kế hoạch và chương trình hành động

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghê An và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh cần xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Khi xây dựng kế hoạch hành động, cần xác định và làm rõ kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02 trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; mỗi một giai đoạn như vậy cần trả lời các câu hỏi sau: Kế hoạch sẽ làm cái gì? Ai làm?  Làm như thế nào? Làm bao giờ xong? Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xuất phát từ nguyên nhân khách quan hay chủ quan (Tránh trường hợp khi triển khai thực hiện, thành công thì “Việc đó là do chúng tôi đề xuất, chúng tôi làm”, nhưng khi thất bại thì đỗ lỗi cho khách quan)? Và giải pháp tháo gỡ để hoàn thành nhiệm vụ là gì? Song song với xây dựng hoạch chương trình hành động, các cấp công đoàn cần xây dựng và triển khai các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết đã đề ra

Thứ ba, Tổ chức Công đoàn cần tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo tổng kết về các mô hình tổ chức hoạt động

Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo tổng kết về các mô hình tổ chức hoạt động công đoàn có ý nghĩa rất lớn. Thông qua đó, các cấp công đoàn đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến và khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, để từ đó có những giải pháp kịp thời để xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đồng thời, tiếp tục có nhiều công trình nghiên cứu khoa học để làm sáng tỏ cả lý luận và thực tiễn trong đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp. Từ đó, có những tham mưu đề xuất nhằm tinh giản bộ máy, nhưng đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

Thứ tư, nhận định đúng thời cơ và thách thức đối với tổ chức công đoàn để có những giải pháp phù hợp trong tổ chức và hoạt động công đoàn.

Trong bối cảnh hiện nay, công đoàn cần xác định rõ thời cơ, và thách thức đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; đồng thời xác định đúng khả năng thích ứng của công nhân lao động từng ngành, nghề, địa bàn cụ thể, để từ đó có những giải pháp mang tính động bộ, căn cơ trong phát triển tổ chức công đoàn, khắc phục những hạn chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về trình độ chính trị, hiểu biết chính sách, pháp luật lao động và kỹ năng công tác. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn, nhát là trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của công nhân tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có sức hấp dẫn đối với người lao động và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng lao động.

Với tinh thần trách nhiệm cao và niềm tự hào về tổ chức Công đoàn Việt nam với bề dày hơn 90 năm qua, mỗi một cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức đúng vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện Nghị quyết, cũng như tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức Công đoàn, chắc chắn Công đoàn Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn thách thách để xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

PGS, TS. Hoàng Thanh Xuân – Trường Đại học Công đoàn

TIN TỨC MỚI NHẤT

Công đoàn Nghệ An nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh năm 2024
21:56 13/06/2024

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức gắn với Tháng Công nhân năm 2024 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1990 - 28/7/2024).


Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
21:57 09/06/2024

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính chất “sống còn”, trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Với quyết tâm chính trị rất cao, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực đổi mới, đa dạng hoá cách thức vận động công nhân lao động, người sử dụng lao động tham gia tổ chức Công đoàn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.


Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi): Trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ
21:52 04/06/2024

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ theo hướng: cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Dấu ấn Tháng công nhân trên quê hương Xô Viết
16:32 26/05/2024

Tháng Công nhân năm 2024  với chủ đề  “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” diễn ra từ ngày 1-31/5  với chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở  và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.


Đời sống công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel
15:24 24/05/2024

Những năm gần đây khi xã hội có sự xoay chuyển lớn, nghề xây dựng nói chung và nghề sản xuất gạch Tuynel nói riêng cũng vì thế mà thăng trầm. Nhưng dù có đổi thay thế nào thì những thợ gạch Tuynel chân chính luôn xứng đáng nhận được sự tôn vinh của xã hội.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP