Tháng công nhân năm 2024 - đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

16:27 28/08/2021

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu rõ: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN”.

 

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình và huyện Lạc Sơn thăm xưởng may của Công ty TNHH J.WGLOBAL GARMENT.

Nghị quyết cũng xác định: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với GCCN, NLĐ”.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh là yêu cầu cấp thiết

Trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, với những bối cảnh, điều kiện khác nhau, thách thức khác nhau, vai trò của công đoàn luôn được thể hiện đậm nét. Đặc biệt, trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã thực sự vươn mình cả về quy mô tổ chức, vị thế, vai trò, xứng đáng là tổ chức đại diện cho lực lượng tiên phong nhất trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, yếu kém, bất cập; những nguy cơ lớn đe dọa sự ổn định và phát triển của đất nước trên con đường đi lên CNXH vẫn đang tồn tại, thậm chí có những nguy cơ diễn biến phức tạp hơn. Các thế lực thù địch vẫn ra sức tiến hành các thủ đoạn thâm độc nhằm chống phá nước ta. Đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội phát triển. Việc xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Công đoàn vững mạnh, làm tiền đề cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên cấp thiết.

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS.

Giải pháp phát huy vai trò của công đoàn

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chúng tôi, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự chủ động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn Việt NamPhát huy vai trò là đại diện cho NLĐ, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Công đoàn cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia đề xuất, xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của GCCN và của NLĐ.

Hai là, phát huy dân chủ, làm nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công đoàn cần phát huy quyền dân chủ của CNVCLĐ, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, mở rộng đoàn kết trong khối liên minh công - nông. GCCN và Công đoàn Việt Nam có lợi ích căn bản thống nhất và phù hợp với lợi ích các giai tầng và các tổ chức khác trong toàn xã hội, do đó, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn; phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên; kết hợp, xử lý hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của các giai tầng xã hội, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làm nền tảng vững chắc để tạo đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Công nhân Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam (Bình Định) tham gia buổi đối thoại về pháp luật lao động, BHXH, ATVSLĐ trong doanh nghiệp.

Ba là, phát huy chủ nghĩa yêu nước của GCCNLấy ý thức dân tộc chân chính làm động lực và điểm tương đồng để tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công đoàn Việt Nam với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của GCCN và của NLĐ cần làm nòng cốt trong đẩy mạnh việc tuyên truyền, khơi dậy trong GCCN niềm tự hào về truyền thống dân tộc và khát vọng phát triển, từ đó phát huy chủ nghĩa yêu nước, ý thức dân tộc, lòng tự tôn, khí phách và khát vọng của dân tộc trong mỗi NLĐ; qua đó, xây dựng niềm tin, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn “công tâm, thạo việc”. Cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS chủ yếu là kiêm nhiệm, có rất ít thời gian cho hoạt động công đoàn. Ở doanh nghiệp ngoài nhà nước, cán bộ công đoàn hưởng lương và chịu sự quản lý của NSDLĐ nên chịu áp lực và rất dễ bị chi phối. Công đoàn cấp trên cần quan tâm hỗ trợ CĐCS trong thương lượng, đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động... đồng thời, có cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn. Để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn “công tâm, thạo việc”, cũng cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn ở cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách đối với cán bộ công đoàn, tập trung vào việc xây dựng chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp. Có các hình thức ghi nhận những cống hiến của họ; các chính sách ưu đãi trong đào tạo, bồi dưỡng; các hình thức động viên khen thưởng nhằm tạo động lực để cán bộ công đoàn phấn đấu, làm việc.

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Hải Hà (Quảng Ninh) thăm công nhân bị tai nạn giao thông của Công ty TNHH Hoa Lợi Đạt, KCN Cảng biển Hải Hà.

Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng với các tổ chức chính trị - xã hội khác xây dựng khối đại đoàn đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất chặt chẽ quanh Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

TS. Hà Sơn Thái - ThS. Lã Trọng Đại, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (theo cuocsongantoan.vn)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Công đoàn Nghệ An nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh năm 2024
21:56 13/06/2024

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức gắn với Tháng Công nhân năm 2024 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1990 - 28/7/2024).


Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
21:57 09/06/2024

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính chất “sống còn”, trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Với quyết tâm chính trị rất cao, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực đổi mới, đa dạng hoá cách thức vận động công nhân lao động, người sử dụng lao động tham gia tổ chức Công đoàn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.


Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi): Trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ
21:52 04/06/2024

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ theo hướng: cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Dấu ấn Tháng công nhân trên quê hương Xô Viết
16:32 26/05/2024

Tháng Công nhân năm 2024  với chủ đề  “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” diễn ra từ ngày 1-31/5  với chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở  và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.


Đời sống công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel
15:24 24/05/2024

Những năm gần đây khi xã hội có sự xoay chuyển lớn, nghề xây dựng nói chung và nghề sản xuất gạch Tuynel nói riêng cũng vì thế mà thăng trầm. Nhưng dù có đổi thay thế nào thì những thợ gạch Tuynel chân chính luôn xứng đáng nhận được sự tôn vinh của xã hội.


THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP